BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2015 - 2016


 

TT

Tên lớp

Số trẻ

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ CM

1

Nhóm trẻ A1

(Dương Đê)

25

Nguyễn Thị Uyên

Trung cấp

 Vũ THị Lan

Đại Học

Đoàn Thị Như

Trung cấp

2

Nhóm trẻ  A2

(Trung tâm)

25

Trần Thị Nhàn  

Cao Đẳng

 

 

Ngô Thị Xuân

Cao Đẳng

Đoàn Thị Hiền

Trung cấp

3

Nhóm trẻ  A3

(Đức Sơn)

15

Bùi Thị Yên

Đại học

Trần Thị Hải Yến

Trung cấp

4

3 tuổi B1

(Trung tâm)

25

Đỗ Thị  Nghĩa

Đại học

Bùi Thị Nữ

Trung cấp

5

3 tuổi B2

(Trung tâm)

25

Lê  Thị  Thủy   

Đại học

Vũ Thị Huyền

Trung cấp

6

4 tuổi C1

30

Ngô Thị Tuyên

Trung cấp

Đoàn Thị Hằng

Đại Học

7

4 tuổi C2

30

Bùi Thị Tích

Đại học

Trịnh Thị Tuyết

Đại học

8

5tuổi D1

36

Lê Thị Huế

Đại học

Đinh Thị Thùy Dương

Đại học

9

5 tuổi D2

35

Vũ Thị Thúy  

Đại học

Phạm Thị Châu Loan

Đại học

Tổng

9 nhóm lớp

246

20giáo viên

 

 

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 Vũ Thị Miến

 

TT

Tên lớp

Số trẻ

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ CM

1

Nhóm trẻ A1

(Dương Đê)

25

Nguyễn Thị Uyên

Trung cấp

 Vũ THị Lan

Đại Học

Đoàn Thị Như

Trung cấp

2

Nhóm trẻ  A2

(Trung tâm)

25

Trần Thị Nhàn  

Cao Đẳng

 

 

Ngô Thị Xuân

Cao Đẳng

Đoàn Thị Hiền

Trung cấp

3

Nhóm trẻ  A3

(Đức Sơn)

15

Bùi Thị Yên

Đại học

Trần Thị Hải Yến

Trung cấp

4

3 tuổi B1

(Trung tâm)

25

Đỗ Thị  Nghĩa

Đại học

Bùi Thị Nữ

Trung cấp

5

3 tuổi B2

(Trung tâm)

25

Lê  Thị  Thủy   

Đại học

Vũ Thị Huyền

Trung cấp

6

4 tuổi C1

30

Ngô Thị Tuyên

Trung cấp

Đoàn Thị Hằng

Đại Học

7

4 tuổi C2

30

Bùi Thị Tích

Đại học

Trịnh Thị Tuyết

Đại học

8

5tuổi D1

36

Lê Thị Huế

Đại học

Đinh Thị Thùy Dương

Đại học

9

5 tuổi D2

35

Vũ Thị Thúy  

Đại học

Phạm Thị Châu Loan

Đại học

Tổng

9 nhóm lớp

246

20giáo viên

 

 

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 Vũ Thị Miến


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu