Lịch công tác
Thứ ba, ngày 21/03/2023
6 giờ 30

1. Đ/c Vũ Thị Cồn Tiên - HT trực và làm việc tại điểm chính khu Yên Khánh

2.Đ/c Trần Thị Ngọc - PHT trực và làm việc tại điểm chính khu Yên Khánh
3. Đ/c Đỗ Thị Hương - PHT trực và làm việc tại điểm chính khu Yên Khánh
Thứ tư, ngày 22/03/2023
6 giờ 30

1. Đ/c Vũ Thị Cồn Tiên - HT trực và làm việc tại điểm chính khu Yên Khánh

2.Đ/c Trần Thị Ngọc - PHT trực và làm việc tại điểm chính khu Yên Khánh
3. Đ/c Đỗ Thị Hương - PHT trực và làm việc tại điểm chính khu Yên Khánh
Thứ năm, ngày 23/03/2023
6 giờ 30

1. Đ/c Vũ Thị Cồn Tiên - HT trực và làm việc tại điểm chính khu Yên Khánh

2.Đ/c Trần Thị Ngọc - PHT trực và làm việc tại điểm chính khu Yên Khánh
3. Đ/c Đỗ Thị Hương - PHT trực và làm việc tại điểm chính khu Yên Khánh
Thứ sáu, ngày 24/03/2023
6 giờ 30

1. Đ/c Vũ Thị Cồn Tiên - HT trực và làm việc tại điểm chính khu Yên Khánh

2.Đ/c Trần Thị Ngọc - PHT trực và làm việc tại điểm chính khu Yên Khánh
3. Đ/c Đỗ Thị Hương - PHT trực và làm việc tại điểm chính khu Yên Khánh
Thứ hai, ngày 27/03/2023
6 giờ 30

1. Đ/c Vũ Thị Cồn Tiên - HT trực và làm việc tại điểm chính khu Yên Khánh

2.Đ/c Trần Thị Ngọc - PHT trực và làm việc tại điểm chính khu Yên Khánh
3. Đ/c Đỗ Thị Hương - PHT trực và làm việc tại điểm chính khu Yên Khánh
Hôm nay: Thứ hai, ngày 20 / 03 / 2023
6 giờ 30

1. Đ/c Vũ Thị Cồn Tiên - HT trực và làm việc tại điểm chính khu Yên Khánh

2.Đ/c Trần Thị Ngọc - PHT trực và làm việc tại điểm chính khu Yên Khánh
3. Đ/c Đỗ Thị Hương - PHT trực và làm việc tại điểm chính khu Yên Khánh