Bảng phân công giáo viên giảng dạy năm 2013-2014


 

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ CM

Chuyên môn đào tạo

        Phân công chuyên môn
          năm học 2012 - 2013

Kiêm nhiệm

 

TC

ĐH

khác

 

1

Nguyễn Thị Loan

4/4/1959

 

x

 

 

CĐTH

HT Phụ trách chung

 

 

2

Vũ Thị Miến 

20/09/1971

 

 

x

 

ĐHMN

HP phụ trách chuyên môn Mẫu Giáo

CNTT

 

3

Bùi Thị Hương

10/20/1964

 

 

x

 

ĐHMN

HP phụ trách chuyên môn Nuôi Dưỡng

PT-Phổ cập

 

4

Nguyễn Thị yến

1980

 

x

 

 

CĐMN

HP phụ trách chuyên môn nhà trẻ

Văn nghệ, LĐ 

 

5

Vũ Thị Thuý

22/7/1968

 

 

x

 

ĐHMN

GV chủ nhiệm lớp MG 5 -6 Tuổi

TTCM

 

6

Lê Thị Thuỷ

12/4/1973

 

 

x

 

ĐHMN

GV chủ nhiệm lớp MG 5 -6 Tuổi

BCHCĐ

 

7

Đinh Thị Thuỳ Dương

21/06/1991

 

x

 

 

CĐMN

GV chủ nhiệm lớp MG 5 -6 Tuổi

 

 

8

Lê thị Thanh Huế

19/08/1981

 

 

x

 

ĐHMN

GV chủ nhiệm lớp MG 5 -6 Tuổi

 

 

9

Phạm Thị Toan

22/6/1966

x

 

 

 

TCMN

GV chủ nhiệm lớp MG 4-5 Tuổi

 

 

10

Vũ Thị Lan

26/04/1992

x

 

 

 

TCMN

GV chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi

 

 

11

Bùi Thị Nữ

24/12/1965

x

 

 

 

TCMN

GV chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi

 

 

12

Đỗ Thị Nghía

7/12/1982

 

 

x

 

TCMN

GV chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi

 

 

13

Bùi Thị Tích

25/02/1989

x

 

 

 

TCMN

GV chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi

 

 

14

Nguyễn Thị Uyên

13/08/1992

x

 

 

 

TCMN

GV chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi

 

 

15

Đào Thị Hiền

1989

x

 

 

 

TCMN

GV chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi

 

 

16

Bùi Thị Yên

26/10/1983

x

 

 

 

TCMN

GV chủ nhiệm lớp MG 3-4 Tuổi

 

 

 

17

Lưu Thị Loan

4/11/1991

 

x

 

 

CĐMN

GV chủ nhiệm lớp MG 3-4 Tuổi

 

 

18

Trịnh Thị Tuyết

28/9/1980

x

 

 

 

TCMN

GV chủ nhiệm lớp MG 3-4 tuổi

 

 

19

Đoàn Thị Hằng

10/9/1988

x

 

 

 

TCMN

GV chủ nhiệm lớp MG 3-4 tuổi

 

 

20

Ngô Thị Xuân

5/4/1988

 

x

 

 

CĐMN

GV chủ nhiệm lớp MG 3-4 Tuổi

 

 

21

Trần Thanh nhàn

6/5/1978

 

x

 

 

CĐMN

GV chủ nhiệm nhóm trẻ 24 -36 tháng tuổi

 

 

22

Ngô Thị Tuyên

1/3/1988

 

x

 

 

CĐMN

GV chủ nhiệm nhóm trẻ 24 -36 tháng tuổi

 

 

23

Nguyễn Thị Huyền

7/16/1988

x

 

 

 

TCMN

GV chủ nhiệm nhóm trẻ 24 -36 tháng tuổi

 

 

24

Bùi Thị Minh Huệ

6/7/1981

x

 

 

 

TCMN

GV chủ nhiệm nhóm trẻ 24 -36 tháng tuổi

 

 

25

Phạm thị Châu loan

15/6/1984

 

 

x

 

ĐHMN

GV chủ nhiệm nhóm trẻ 24 -36 tháng tuổi

 

 

26

Nguyễn Thị Lương

21/05/1960

x

 

 

 

TCMN

GV chủ nhiệm nhóm trẻ 24 -36 tháng tuổi

 

 

27

Đoàn Thị Kim Như

1/4/1964

x

 

 

 

TCMN

GV chủ nhiệm nhóm trẻ 24 -36 tháng tuổi

 

 

28

Hoàng Thị Xuân Thuý

25/09/1985

 

 

x

 

ĐH KT

nhân viên kế toán

 

 

29

Phạm Thị Minh Hải

06/07/1985

x

 

 

 

TCKT

Nhân viên hành chính

Thủ quỹ

 

30

Vũ Thị Thuý

1988

x

 

 

 

TCYT

Nhân viên Y tế