CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM HỌC 2016 - 2017


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN YÊN ĐỨC

Số: 05/TB-TrMN

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                    Yên Đức, ngày 04 tháng 12 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12

 NĂM HỌC  2016 - 2017

 

1. Trọng tâm công tác tháng:

- Chuẩn bị các điều kiện cho giáo viên tham gia Hội thi GV cấp cơ sở

- Hoạt động ngoại khóa: 22/12

- Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch

- Cân theo dõi sức khỏe của trẻ trên biểu đồ tăng trưởng  đợt 2

- Sơ kết học kỳ 1;

          - Chuẩn bị chu đáo hồ sơ sổ sách và các hoạt động chuyên môn chuẩn bị đón đoàn Thanh tra liên ngành của PGD&ĐT.

2. Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Người TH

05-09/12

- Họp hội đồng

TT CB GV NV

- Thống nhất chương trình nuôi, dạy tháng 12

Tổ CM, GV, NV

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên yếu về chuyên môn (kiểm tra dự giờ)

Tổ CM, GV

13- 18/12

- Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch

BTTND + GV-NV

- Chuẩn bị các điều kiện cho giáo viên tham gia dự thi giáo viên giỏi cấp cơ sở

BGH và Tổ CM

Phục vụ công tác kiểm tra kết quả PCGD-XMC năm 2016 của Sở GD&ĐT.

- PHT. PC + CB GV NV

- Cân theo dõi sức khỏe của trẻ trên biểu đồ tăng trưởng  đợt 2 (Cân lần 2 cho trẻ mẫu giáo, cân đo lần 2 cho trẻ nhà trẻ)

Y tế, GVCN

20- 25/12

- Hoạt động ngoại khóa: 22/12 (Thăm khu di tích lịch sử núi canh)

GVCN và học sinh khối 5 tuổi

- Chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện hồ sơ sổ sách và các hoạt động chuyên môn chuẩn bị đón đoàn Thanh tra liên ngành của PGD&ĐT.

TT CB GV NV

Tiếp tục rà soát đội ngũ giáo viên giỏi cấp trường, chuẩn bị các  điều kiện tổ chức phần thi lý thuyết Hội thi GV dạy giỏi cấp thị xã.

BGH và Tổ CM

29-30/12

Tham dự hội thi chế biến Dinh dưỡng: "Tiệc bupfe chào năm mới 2017" cấp thị xã.

BGH, GV cốt cán

 

Nơi nhận:

- PGD thị xã (b/c);

- Các bộ phận CM, GV,NV (/th);

- Lưu: VP.

                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

                                                          (Đã ký)

 

                                                       Vũ Thị Miến

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu