CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2016 - 2017


PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

 

 

                          CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
   

                                        Yên Đức, ngày 05 tháng 11 năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11

 NĂM HỌC  2016 - 2017

 
   

1. công tác trọng tâm:

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 10, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11

- Thống nhất chương trình dạy và lên thực đơn tháng 11.

  - Thực hiện chuyên để "Dinh dưỡng cho bé" cấp trường

  - Tiếp tục tổ chức hội thi GV giỏi cấp trường chào mừng 20/11

- Rà soát lập danh sách GV đủ điều kiện tham gia GV giỏi cấp cơ sở năm 2016.

-Tổ chức thi văn nghệ và gặp mặt ngày nhà giaó VN 20/11

- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học.

II. Nhiệm vụ cụ thể

Nơi nhận:

- PGD thị xã (b/c);

- Các bộ phận CM, GV,NV (/th);

- Lưu: VP.

                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

                                                          (Đã ký)

 

                                                         Vũ Thị Miến

 

 

 

         

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu