Tài chính công khai ngày 04/5/2017


Tổng số trẻ ăn:

Tổng số tiền ăn của trẻ:

Tổng số tiền đã chi trong ngày:

Số tiền thừa (thiếu):

Số tiền huyển sang ngày hôm sau:


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất