Tổng hợp các đợt khám sức khoẻ cho trẻ MN năm học 2011-2012


BẢNG TỔNG HỢP KHÁM SỨC KHỎE TRẺ MẪU GIÁO - NHÀ TRẺ

QUA CÁC ĐỢT I,II,III NĂM HỌC 2011 - 2012

 

 

Đợt

 

 

 

 

Tháng

T/S Trẻ

MG

 

     T/S      Trẻ NT

 

 

Kênh tăng trưởng  (Cânnặng)

 

 

Kênh tăng trưởng            (Chiềucao)

 

Ghi chú

BT

SDD vừa

SD

nặg

Thừa cân

BT

TC

Độ I

TC ĐộII

Cao hơn 

 

 

I

15/9

 

144

 

 

  134

  93%

 

  5

3,4%

 

1

0,6%

 

2

1,3%

 

  137

95%

 

7

5%

 


 

 

 

 

 

31

 

28

90,3%

 

3

9,6%

 

 

 

25

80,6%

 

5

16,1%

 


 

 

 

 

 

II

15/12

 

145

 

 

142

98%

 

  2

1,4%

 

 

1

0,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

     38

 

34

90%

 

4

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

15/3

 

 

145

 

143

98%

 

2

2%

 

 

 

143

98%

 

2

2%

 

 

 

 

 

38

 

36

94,7%

 

2

6,3%

 

 

 

 

36

94,7%

 

2

6,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Yên Đức, ngày 1 tháng 4 năm 2012

                                    Người tổng hợp

                                   PHT  

 

                                Đoàn Thị Hiền