TÀI CHÍNH CÔNG KHAI QUÝ II NĂM 2019

Quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác quý II năm 2019

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC           

                                                           

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC QUÝ II NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số                          ngày                          )

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

                                                                                                                          ĐV tính: VNĐ         

STT

Nội dung

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Trong đó

Quỹ lương

Mua sắm, sửa chữa

Trích lập các quỹ

I

Quyết toán thu

     254.960.400

     254.960.400

         85.074.900

       6.209.500

          -  

A

Tổng số thu

     254.960.400

     254.960.400

         85.074.900

       6.209.500

          -  

1

Số thu phí, lệ phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

 

 

3

Thu sự nghiệp khác

        254.960.400

        254.960.400

           85.074.900

         6.209.500

          -  

3.1

Thu tiền ăn

        129.050.000

        129.050.000

 

 

 

3.2

Thu tiền đón sớm trả  muộn

          15.120.000

          15.120.000

           15.120.000

 

 

3.3

Thu tiền công ngày thứ 7

          25.900.000

          25.900.000

           25.900.000

 

 

3.4

Thu tiền ăn chất đốt thứ 7

          15.703.500

          15.703.500

 

 

 

3.5

Thu tiền vật tư tiêu hao

            5.089.500

            5.089.500

 

         5.089.500

 

3.6

Thu tiền thuê cấp dưỡng

          18.504.900

          18.504.900

           18.504.900

 

 

3.7

Thu tiền ăn chất đốt hè

          18.922.500

          18.922.500

 

 

 

3.8

Thu tiền công trông trẻ hè

          21.350.000

          21.350.000

           21.350.000

 

 

3.9

Thu tiền công thuê cấp dưỡng hè

            4.200.000

            4.200.000

             4.200.000

 

 

3.10

Thu tiền vật dụng tiêu hao hè

            1.120.000

            1.120.000

 

         1.120.000

 

B

Chi từ nguồn thu được để lại

     257.136.700

     257.136.700

         85.806.800

       6.527.900

          -  

1

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

        257.136.700

        257.136.700

           85.806.800

         6.527.900

          -  

3.1

Chi tiền ăn

        129.121.000

        129.121.000

 

 

 

3.2

Chi tiền đón sớm trả  muộn

          15.120.000

          15.120.000

           15.120.000

 

 

3.3

Chi tiền công ngày thứ 7

          26.066.000

          26.066.000

           26.066.000

 

 

3.4

Chi tiền ăn chất đốt thứ 7

          16.758.500

          16.758.500

 

 

 

3.5

Chi tiền vật tư tiêu hao

            5.407.900

            5.407.900

 

         5.407.900

 

3.6

Chi tiền thuê cấp dưỡng

          19.070.800

          19.070.800

           19.070.800

 

 

3.7

Chi tiền ăn chất đốt hè

          18.922.500

          18.922.500

 

 

 

3.8

Chi tiền công trông trẻ hè

          21.350.000

          21.350.000

           21.350.000

 

 

3.9

Chi tiền công thuê cấp dưỡng hè

            4.200.000

            4.200.000

             4.200.000

 

 

3.10

Chi tiền vật dụng tiêu hao hè

            1.120.000

            1.120.000

 

         1.120.000

 

C

Số thu nộp NSNN

 

 

 

 

 

1

Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

     592.356.068

     592.356.068

      509.167.911

 

 

1

Chi quản lý hành chính

 

 

 

 

 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

 

2

Nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

        592.356.068

        592.356.068

         509.167.911

 

 

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

        592.356.068

        592.356.068

         509.167.911

 

 

 

Mục 6000 - Tiền lương

        279.597.137

        279.597.137

         279.597.137

 

 

 

Mục 6050 - Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng

 

 

 

 

 

 

Mục 6100 - Phụ cấp lương

        154.434.612

        154.434.612

         154.434.612

 

 

 

Mục 6200 - Tiền thưởng

 

 

 

 

 

 

Mục 6300 - Các khoản đóng góp

          75.136.162

          75.136.162

           75.136.162

 

 

 

Mục 6400 - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

 

 

 

 

 

 

Mục 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng

            4.160.957

            4.160.957

 

 

 

 

Mục 6550 - Vật tư văn phòng

          17.184.000

          17.184.000

 

       17.184.000

 

 

Mục 6600 - Thông tin, tuyên truyền, liên lạc

               396.000

               396.000

 

 

 

 

Mục 6700 - Công tác phí

            5.960.000

            5.960.000

 

 

 

 

Mục 6750 - Chi phí thuê mướn

            9.674.400

            9.674.400

 

 

 

 

Mục 6900 - Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng

 

 

 

 

 

 

Mục 6950 -

 

 

 

 

 

 

Mục 7000 - Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành

          30.650.000

          30.650.000

 

       30.650.000

 

 

Mục 7050 - Mua sắm tài sản vô hình

          15.000.000

          15.000.000

 

       15.000.000

 

 

Mục 7750- Chi khác

               162.800

               162.800

 

 

 

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

 

 

 

 

 

5

Chi bảo đảm xã hội

 

 

 

 

 

6

Chi hoạt động kinh tế

 

 

 

 

 

7

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

 

 

 

 

 

8

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

 

 

 

 

 

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

 

 

 

 

 

10

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

 

 

 

 

 

11

Chi Chương trình mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

Yên Đức, ngày 05 tháng 7 năm 2019

Hiệu Trưởng

 

 

 

 

Vũ Thị Miến

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu