Xuất bản thông tin

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019


  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN YÊN ĐỨC

                                                                 THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC: 2018 – 2019

NHÓM LỚP

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

24-36

tháng tuổi

 

Phát triển thể chất

 

Phát triển ngôn ngữ

 

Phát triển nhận thức

 

Phát triển

ngôn ngữ

 

Phát triển TCKN-XH và thẩm mỹ

 

 

 

3-4 tuổi

 

Phát triển thể chất

 

 

Phát triển nhận thức

 

Phát triển ngôn ngữ

 

Phát triển

nhận thức

 

Phát triển thẩm mỹ

 

4-5 tuổi

 

 

Phát triển thể chất

 

 

Phát triển nhận thức

 

Phát triển ngôn ngữ

 

Phát triển nhận thức

 

Phát triển thẩm mỹ

5-6 tuổi

 

Phát triển thể chất

 

 

Phát triển nhận thức

 

Phát triển ngôn ngữ

 

Phát triển nhận thức

Phát triển thẩm mỹ

 

                                                                                                       Yên Đức, ngày 01 tháng 9 năm 2018

                                                                                                                        Hiệu trưởng

                                                                                                                          (Đã kí)

                                                                                                                        Vũ Thị Miến