Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 9/5/2017

Tài chính công khai ngày 9/5/2017


Tổng số trẻ ăn: 245

Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.940.000

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 2.940.000

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0