Xuất bản thông tin

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CBGV - NV NĂM HỌC: 2016-2017

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CBGV - NV NĂM HỌC: 2016-2017


Phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường

Mầm non Yên Đức - Năm học 2016-2017

(Kèm theo Quyết định số:06 /QĐ-TrMN ngày 15 tháng  08 năm 2016)

 

STT

HỌ TÊN

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 

I

BAN GIÁM HIỆU

1

Hiệu trưởng

 Vũ Thị Miến

-Chỉ đạo quản lý chung toàn trường

- Trực tiếp điều hành các lĩnh vực:

+ Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện

+Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường, nhà trẻ, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó, đề xuất các thành viên của Hội đồng trường

+Phân công quản lý, đánh giá xếp loại, tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển khen thưởng, phê duyệt kết quả đánh giá trẻ theo các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em do BGD quy định.

+ Quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản nhà trường

+ Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường

+ Tham gia giáo dục 2 giờ trong 1 tuần

+ Thực hiện XHH giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

-Tham gia sinh hoạt tại tổ văn phòng.

 

II

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

2

Hoàng Thị Hoa

- Giải quyết các công việc của trường khi đ/c Hiệu trưởng ủy quyền.

- Phụ trách điểm lẻ Đức Sơn, điểm chính.

- Phụ trách chuyên môn mẫu giáo, nhà trẻ, phụ trách lao động, phụ trách CSVC và KĐCL.

- Theo dõi thi đua của tổ.

- Lập kế hoạch CM, kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp của tổ phụ trách.

-  Xây dựng kế hoạch tham mưu về CSVC của nhà trường.

- Chỉ đạo việc thực hiện qui chế chuyên môn của CBGV.

- Giám sát việc thực hiện chương trình, ngày giờ công của CBGV.

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn,  dự giờ và bồi dưỡng chuyên  môn giáo viên.

- Chỉ đạo soạn và duyệt giáo án onlne,duyệt giáo án,lên lịch,kiểm tra,đánh giá giáo viên việc ứng dụng phòng học thông minh. Phần mềm Kisdmart,Happykid..

- Phụ trách phần mềm KĐCL.

- Các nhiệm vụ khác khi phân công.

- Tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ /tuần

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn tổ Mẫu giáo.

 

    3

Nguyễn Thị Yến

 

- Giải quyết các công việc của trường khi đ/c Hiệu trưởng ủy quyền.

- Phụ trách điểm lẻ Dương Đê

- Phụ trách nuôi dưỡng

- Phụ trách phổ cập giáo duc mầm non 5 tuổi.

- Phụ trách phần mềm Nutrikis, phần mềm phổ cập GD.

-Phụ trách công tác ứng dụng CNTT trong nhà trường, lập kế hoạch triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT trong nhà trường.

- Thực hiện các chương trình hội nghị trực tuyến do ngành  tổ chức.

- Quản lý trang thư viện nhà trường

-Chỉ đạo viết,  đăng tin bài

đăng trên trang chủ mỗi tháng ít nhất 2 tin bài.

 Phụ trách và xây dựng kế hoạch các phong VHVN-TDTT. Các phong trào thi đua, hội thi do trường và ngành phát động.

- Lập kế hoạch của tổ nuôi dưỡng, tính Nutrikis

- Chỉ đạo việc thực hiện qui chế hoạt động của tổ nuôi dưỡng.

- Giám sát việc thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng.

-Hướng dẫn chuyên môn, giúp đỡ GV kiến thức về Phòng tránh tai nạn thương tích,  Đuối nước cho GV – NV và học sinh. 

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

- Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn nuôi dưỡng

- Tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ/ tuần.

III

 

TỔ TRƯỞNG

1

TT tổ nhà trẻ:

 

Trần Thanh Nhàn

Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ nhà trẻ theo tuần, tháng, năm học

-Tổ chức SHCM định kì ít nhất 2 tuần một lần

-Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu quả giáo viên trong tổ, quản lý, sử dụng tài liệu đồ dùng đồ chơi, thiết bị giáo dục các thành viên trong tổ theo kế hoạch nhà trường

- Tham gia đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN

- Đề xuất khen thưởng kỉ luật giáo viên

-Kí duyệt giáo án giáo viên của tổ nhà trẻ.

 

2

TT tổ  Mẫu giáo

Vũ Thị Thúy.

Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học

-Tổ chức SHCM định kì ít nhất 2 tuần một lần

-Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu quả giáo viên trong tổ, quản lý, sử dụng tài liệu đồ dùng đồ chơi, thiết bị giáo dục các thành viên trong tổ theo kế hoạch nhà trường

- Tham gia đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN

- Đề xuất khen thưởng kỉ luật giáo viên.  

 - Kí duyệt giáo án giáo viên của tổ mẫu giáo.

    3

Tổ T tổ văn phòng

  Phạm  Thị  Thủy

Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ nhà trẻ theo tuần, tháng, năm học

-Tổ chức SHCM định kì ít nhất 2 tuần một lần

-Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu quả nhân viên trong tổ.

- Tham gia đánh giá xếp loại nhân viên

- Đề xuất khen thưởng kỉ luật nhân viên .

 

   IV.

NHÂN VIÊN

         

            NHIỆM VỤ CHUNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN

a. Nhân viên cấp dưỡng:

     - Thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoach và sự phân công của Ban giám  hiệu nhà trường

- Thực hiện quy chế chuyên môn nghề nnghiệp và chấp hành nội quy của nhà trường.

- Đảm bảo an toàn cho trẻ trong ăn uống và sinh hoạt tại nhà trường, tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến ăn uống cho trẻ, đảm bảo không để sảy ra ngộ độc thức ăn đối với trẻ.

- Sử dụng, làm sổ, bảo quản sổ kiểm thực 3 bước theo quy định.

- Trau rồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự uy tín của bản thân và nhà trường.

- Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng

- Không xúc phạm danh dự nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp

- Không xuyên tạc nội dung giáo dục

- Không bỏ giờ, bỏ buổi, không nhờ người khác làm  thay nếu không được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường. 

- Đối xử công bằng với trẻ

- Không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ, không làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ.

 

    1

Nhân viên kế toán

Tổ trưởng tổ văn phòng

 

 

Phạm  Thị  Thủy

-Phụ trách phần mềm misa.

-Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán:

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

 - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách liên quan đến công tác tài chính theo quy định của pháp luật. Lập và phụ trách các sổ :

-Theo dõi các khoản thu,xuất nhập kho,theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng, Tham gia hội đồng tư vấn, kiểm kê thanh lý tài sản…, và các hoạt động tổ chức đoàn thể trong Nhà trường. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao

- Phụ trách  hồ sơ bán trú trường.

- Tổ trưởng  tổ văn phòng.

 

    2

Nhân viên VT-HC

Phạm Thị Minh Hải

Theo dõi công văn đi, đến, chuyển công văn đến B/c Hiệu trưởng, khi hiệu trưởng giao công văn cho các bộ phận xử lý văn thư theo dõi,đôn đốc và báo cáo hiệu trưởng ngày nộp.

- Soạn thảo văn bản

- Phụ trách quản lí trang website, các văn bản và dữ liệu phục vụ trường học trên trang thông tin nhà trường.

- Thực hiện các chương trình hội nghị trực tuyến do ngành  tổ chức để cán bộ, GV,NV theo dõi

- Tham gia viết và đăng các tin bài trên trang

- Lưu giữ hồ sơ nhà trường.

- Thủ quỹ trường.

- Tham gia sinh hoạt tổ văn phòng

- Phụ trách phần mềm Emis.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao

  3

Nhân viên y tế

Vũ Thị  Thúy

- Quản lí chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

+ Xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kì và phân loại sức khỏe cho trẻ.

+ Theo dõi tình hình sức khỏe trẻ, thông báo định kì, khi cần thiết cho cha mẹ trẻ

+ Đo chiều cao cân nặng, vào biểu đồ theo dõi sự pt của trẻ

+ Thực hiện sơ, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ. Phối hợp với cơ sở y tế xã trong việc chăm sóc, điều trị trẻ em mắc bệnh.

+ Tham gia hướng dẫn giáo dục vệ sinh cá nhân, môi trường cho trẻ em, cùng xây dựng thực đơn và khẩu phần ăn đảm bảo dinh dưỡng hợp lý.

- Truyền thông giáo dục sức khỏe trẻ em.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ

-Xây dựng kế hoạch y tế trường học.

- Phụ trách kiểm tra VSATTP của bếp ăn vào các ngày trong tuần.

- Lưu và hủy mẫu thức ăn hàng ngày.

- Tham gia sinh hoạt tổ văn phòng.

- Thực hiện Quyết định phân công của Hiệu trưởng.

V.

GIÁO VIÊN

          Nhiệm vụ chung đối với giáo viên

     - Bảo vệ an toàn về sức khoẻ tính mạng của trẻ trong thời gian trẻ ở nhà trường, nhà trẻ.

- Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em trong chương trình giáo dục mầm non: Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục; tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ; đánh giá và quản lí trẻ; chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường, đoàn thể  xã hội.

- Trau rồi đạo đức,giữ gìn phẩm chất, danh dự uy tín nhà giáo, gương mẫu thương yêu trẻ, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ; Bảo vệ các quyền và  lợi  ích chính đáng của trẻ, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp.

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ trẻ, chủ động phối kết hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.

- Giáo viên tự rèn luyện sức khoẻ. Thực hiện đúng nội quy, quy tắc ứng xử của nhà trường. Đi làm đúng giờ. Không bỏ giờ, bỏ buổi trông giữ trẻ, không nhờ người khác trông thay nếu không được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường.

- Phân công giáo viên gắn với trách đối với lớp, đối với học sinh. Chịu trách nhiệm về an toàn tính mạng của trẻ khi phụ huynh gửi con tại lớp, trường do mình chủ nhiệm hoặc khi được phân công trông thay theo sự điều động của nhà trường.

- Thực hiện các nghĩa vụ công nhân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.

- Thực hiện theo đúng chương trình, tuyệt đối không được dạy trẻ trước chương trình, không được dạy thêm trẻ ở nhà khi chưa được sự cấp phép của các cấp lãnh đạo, ra vào cổng trường phải khóa cổng.

       

*.Định biên các lớp như sau:

 

              Chia ra làm 09 nhóm lớp:  Nhà trẻ 2 nhóm, Mẫu giáo 7 nhóm và được chia ra như sau:

Tên nhóm, lớp/điểm trường

Số trẻ

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ CM

Nhóm trẻ A1

(Trung tâm)

22

Trần Thanh Nhàn 

Cao Đẳng

Nguyễn Thị Uyên

Cao Đẳng

Nhóm trẻ  A2

(Dương Đê)

20

Bùi Thị Huệ

Đại học

Ngô Thị Xuân

Trung cấp

3 tuổi B1

(Trung tâm)

25

(1 trẻ K.Tật)

Đoàn Thị Hằng

Đại học

Bùi Thị Nữ

Trung cấp

Đoàn Thị Như

Trung cấp

3 tuổi B2

(Trung tâm)

27

Đỗ Thị  Nghĩa

Đại học

Vũ Thị Huyền 

Trung cấp

3 tuổi B3

(Đức Sơn)

27

Đào Thị Hiền

Trung cấp

Bùi Thị Yên

Đại học

4 tuổi C1

27

(1 trẻ K.Tật)

Trần Thị Hải Yến

Đại học

Ngô Thị Tuyên

Trung cấp

4 tuổi C2

31

Trịnh Thị Tuyết

Đại học

Bùi Thị Tích

Đại học

5tuổi D1

30

Vũ Thị Lan

Đại học

Lưu Thị Loan

Đại học

5 tuổi D2

32

Vũ Thị Thúy 

Đại học

Đinh Thị Thùy Dương

Đại học

Nhân viên cấp dưỡng

 

Lê Thị Lương

Trung cấp

Nhân viên cấp dưỡng

 

Nguyễn Thị Nga

Trung cấp

 

Trên đây là Phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Yên Đức Năm học 2016-2017, đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả./.

 

Nơi nhận :

-Phòng GD&ĐTthị xã Đông Triều(b/c);

- CBGVNV(t/h);

-Lưu VT

         

           T/M NHÀ TRƯỜNG

                 HIỆU TRƯỞNG

    

                       (Đã ký)

               

                 Vũ Thị Miến