Xuất bản thông tin

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 - 2018

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 - 2018


PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 - 2018

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN YÊN ĐỨC

                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

                                                Yên Đức ngày 25 tháng 7 năm 2017

Stt

Họ và tên

Năm

sinh

Chức vụ

Trình độ CM

Phân công CM

Ghi chú

1

Vũ Thị Miến

1970

Hiệu trưởng

ĐH

Phụ trách chung mọi hoạt động của nhà trường

 

2

Hoàng Thị Hoa

1976

Phó hiệu trưởng

ĐH

Phụ trách CM NT+ MG CSVC, KĐCL, điểm lẻ Đức Sơn

 

3

Nguyễn Thị Yến

1981

Phó hiệu trưởng

ĐH

Phụ trách Phổ cập, nuôi dưỡng, CNTT, Phong trào, điểm lẻ Dương Đê

 

4

Vũ Thị Lan

1992

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi D1

 

5

Lưu Thị Loan

1991

Giáo viên

ĐH

 

6

Đinh Thị Thùy Dương

1991

Giáo viên

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi D2

 

7

Vũ Thị Thúy

1968

Giáo viên

 TT tổ MG

8

Trịnh Thị Tuyết

1980

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi C1

 

9

Trần Thị Hải Yến

1993

Giáo viên

ĐH

 

10

Phạm Thị Minh Huệ

1984

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi C2

 

11

Bùi Thị Tích

1989

Giáo viên

ĐH

 

12

Bùi Thị Nữ

1965

Giáo viên

TC

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi B1

 

13

Nguyễn Thị Uyên

1992

Giáo viên

ĐH

 

14

Vũ Thị Huyền

1988

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi B2

 

15

Đoàn Thị Hiền

1989

Giáo viên

TC

 

16

Đoàn Thị Hằng

1988

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi B3

 

17

Bùi Thị Yên

1983

Giáo viên

ĐH

 

18

Trần Thanh Nhàn

1978

Giáo viên

Giáo viên chủ nhiệm nhóm trẻ A1

 TTCM

 

19

Đỗ Thị Nghĩa

1982

Giáo viên

ĐH

20

Ngô Thị Xuân

1988

Giáo viên

ĐH

 

21

Ngô Thị Tuyên

1988

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm nhóm trẻ A2

 

22

Đoàn Thị Kim Như

1964

Giáo viên

TC

 

23

Lê Thị Lương

1985

Cấp dưỡng

TC

Cấp dưỡng

 

24

Nguyễn Thị Nga

1991

Cấp dưỡng

TC

Cấp dưỡng

 

25

Phạm Thị Thủy

1981

Ké toán

ĐH

 

TTVP

26

Phạm Thị Minh Hải

1984

Hành chính

TC

 

 

27

Vũ Thị Thúy

1986

Y Tế

TC

 

 

                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                     (Đã ký)

 

                                                                                                                                  Vũ Thị Miến