Xuất bản thông tin

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG CỦA BAN GIÁM HIỆU THÁNG 05 NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG CỦA BAN GIÁM HIỆU THÁNG 05 NĂM HỌC 2016-2017


 

STT

ND trực

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

Tuần I

3-5/5

Đón sớm- Trả muộn

Nghỉ  ngày lễ 30/4; 1/5

Nghỉ  ngày lễ 30/4; 1/5

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

 

Bán trú

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

 

Điểm lẻ

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

 

 

Tuần II

08-12

Đón sớm- Trả muộn

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

 

Bán trú

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

 

Điểm lẻ

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

 

Tuần III

15 - 19

Đón sớm- Trả muộn

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

 

Bán trú

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

 

Điểm lẻ

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

 

Tuần IV

22 -26

 

Đón sớm- Trả muộn

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

 

Bán trú

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

                                     Nghỉ hè

 

Điểm lẻ

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Tuần V

29 – 30/5

Đón sớm- Trả muộn

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

 

Bán trú

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

 

Điểm lẻ

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

 

                                                                                                                                 Yên Đức, ngày 03 tháng 05 năm 2017

                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                       

                      

 

                                                                                                                         Vũ Thị Miến