Xuất bản thông tin

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG BAN GIÁM HIỆU THÁNG 12/2018

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG BAN GIÁM HIỆU THÁNG 12/2018


STT

ND trực

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

Tuần I

3/12-7/12

Đón sớm- Trả muộn

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

 

Bán trú

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

 

Điểm lẻ

Bùi Thị Hương

Bùi Thị Hương

Bùi Thị Hương

Bùi Thị Hương

Bùi Thị Hương

 

Tuần II

10-14/12

Đón sớm- Trả muộn

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

 

Bán trú

Bùi Thị Hương

Bùi Thị Hương

Bùi Thị Hương

Bùi Thị Hương

Bùi Thị Hương

 

Điểm lẻ

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

 

Tuần III

17-21/12

Đón sớm- Trả muộn

Bùi Thị Hương

Bùi Thị Hương

Bùi Thị Hương

Bùi Thị Hương

Bùi Thị Hương

 

Bán trú

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

 

Điểm lẻ

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

 

Tuần IV

24-28/12

Đón sớm- Trả muộn

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

 

Bán trú

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

 

Điểm lẻ

Bùi Thị Hương

Bùi Thị Hương

Bùi Thị Hương

Bùi Thị Hương

Bùi Thị Hương

 

                                         

                                                                                                                           Yên Đức, ngày 01 tháng 12 năm 2018

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                           (Đã ký)

 

 

                                                                                                                         Vũ Thị Miến