Xuất bản thông tin

DANH SÁCH CBGV - NV NĂM HỌC 2018 - 2019

DANH SÁCH CBGV - NV NĂM HỌC 2018 - 2019


 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
    TRƯỜNG MN YÊN ĐỨC
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN
Năm học: 2018 -2019
 
Stt Họ và tên Ngày, tháng năm sinh Năm
vào ngành
Chức vụ Trình độ CM Số ĐT
1 Vũ Thị Miến 20/09/1970 1989 Hiệu trưởng ĐH 0988390458
2 Bùi Thị Hương 20/10/1964 1983 P. Hiệu trưởng ĐH 0968623969
3 Nguyễn Thị Yến 18/09/1981 2000 P. Hiệu trưởng ĐH 0982738565
4 Vũ Thị Thúy 22/07/1968 1989 Giáo viên + TT ĐH 01658905770
5 Trần Thanh Nhàn 06/05/1978 2004 Giáo viên + TT 01636641898
6 Bùi Thị Nữ 24/12/1965 1989 Giáo viên TC 01679869676
7 Đoàn Thị Kim Như 01/04/1964 1993 Giáo viên TC 0982838473
8 Đỗ Thị Nghĩa 07/12/1982 2002 Giáo viên ĐH 01644247797
9 Bùi Thị Minh Huệ 06/07/1981 2009 Giáo viên ĐH 01263369724
10 Đoàn Thị Hằng 10/09/1988 2009 Giáo viên ĐH 0934697198
11 Trịnh Thị Tuyết 28/9/1980 2009 Giáo viên ĐH 01282229923
12 Bùi Thị Yên 26/10/1983 2009 Giáo viên ĐH 01697812919
13 Bùi Thị Tích 25/02/1989 2010 Giáo viên ĐH 01683995008
14 Vũ Thị Huyền 16/07/1988 2011 Giáo viên ĐH 0982160858
15 Lưu Thị Loan 04/11/1991 2012 Giáo viên ĐH 01686946093
16 Vũ Thị Lan 26/04/1992 2012 Giáo viên ĐH 01688841999
17 Ngô Thị Tuyên 01/03/1988 2012 Giáo viên ĐH 01638349189
18 Đoàn Thị Hiền 22/05/1989 2013 Giáo viên ĐH 01674875010
19 Nguyễn Thị Uyên 13/08/1992 2012 Giáo viên ĐH 0983304792
20 Đinh Thị Thùy Dương 21/06/1991 2012 Giáo viên ĐH 01638180585
21 Ngô Thị Xuân 05/04/1988 2012 Giáo viên ĐH 0981652675
22 Trần Thị Hải Yến 28/01/1993 2013 Giáo viên ĐH 01633771370
23 Nguyễn T Mai Phương 12/08/1985 2012 Giáo viên ĐH 01263482789
24 Trần Thu Hà 18/10/1970 1994 HC ĐH 0986733838
25 Đỗ Thị Thúy 14/10/1984 2011 Y Tế TC 0982081418
             
      Yên Đức, ngày 06 tháng 09 năm 2018
      Hiệu Trưởng
             
      (Đã ký)
             
      Vũ Thị Miến