Xuất bản thông tin

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2013-2014

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2013-2014


 Biểu mẫu 04

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

THÔNG B¸O

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2013-2014

 

STT

 

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

 

 

TCCN

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên

30

 

 

30

 

9

5

16

 

 

I

Giáo viên

23 

 

 

23

 

5

4

16

 

 

II

Cán bộ quản lý

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 3

 

 

3

 

3

 

 

 

 

III

Nhân viên

3

 

 

3

 

1

 

2

 

 

1

Nhân viên văn thư

 1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

2

Nhân viên kế toán

 1

 

 

1

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Yên đức, ngày 30.tháng 9 năm 2013

                                                                                     Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                           (Đã ký)

 

                                                                                                 Nguyễn Thị Loan