Xuất bản thông tin

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017-2018

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017-2018


Biểu mẫu 01

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017-2018

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em

sẽ đạt được

 

Trẻ trong độ tuổi phát triển bình thường là: 96%

Trẻ trong độ tuổi phát triển bình thường là: 98%

II

Mức độ về năng lực và hành vi

mà trẻ em sẽ đạt được

 

Trẻ đạt được kiến thức kỹ năng so với yêu cầu là : 95%

Trẻ đạt được kiến thức kỹ năng so với yêu cầu là : 99%

III

Chương trình chăm sóc giáo dục

mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Chương trình chăm sóc giáo dục mầm non cho lứa tuổi 24-36 tháng tuổi

Chương trình chăm sóc giáo dục mầm non cho lứa tuổi 5-6 tuổi

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

 

 

100% đầy đủ về  con người, CSVC, trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ

100% đầy đủ về  con người, CSVC, trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ

                                                                                  Yên đức, ngày 10 tháng 9 năm 2017

                                                                                     Thủ trưởng đơn vị

 

                                     

                                                                                             Vũ Thị Miến