Lịch công tác tháng 3/2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN YÊN ĐỨC

Số: 26/TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Yên Đức, ngày 01 tháng 3  năm 2014

                                                                   THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2013

* Trọng tâm công tác tháng 3/2014:

- Kỷ niệm ngày 8/3

Tổ chức chuyên đề “ Phát  triên vận động cho tre trong trương mâm non .

Lịch cụ thể 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01- 10/3

- Họp hội đồng

- Hiệu trưởng

-  Ổn định và duy trì nền nếp.

- GVCN

- Kỷ niệm ngày 8/3

- Công đoàn

- Đảm bảo VSATTP – VS môi trường sạch sẽ, giáo dục toàn diện cho trẻ

- Đón đoàn kiểm tra Phòng GD&ĐT huyện Đông triều

- GVCN + Tổ nuôi

 

 

- Tập thể CBGV,NV

 

11– 25/3

 Chuẩn bị cho chuyên đề

- CM – GV – lớp 4,5 tuổi

    Tổ chức chuyên đề  

BGH - Công đoàn

26 – 31/3

 - Đánh giá xếp loại thi đua

- BGH

- Đánh giá xếp loại thi đua

- BGH  

 

Nơi nhận:    

- Các bộ phận thuộc trường                                                                                - Lưu: VT                                                                                                                                    

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Loan