THÔNG TIN VỀ CÁN BỘ GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN


 

 

Họ Và Tên

Vũ Thị Miến 

Chức vụ

Hiệu trưởng

Năm sinh

20/09/1971 

Điện thoại

0988390458

Ngày vào Đảng

11/09/2002

Trú quán

Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

Đại học

Năm vào ngành

1989

Email: mn.hl.vtmien@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Nguyễn Thị yến

Chức vụ

Phó hiệu trưởng

Năm sinh

18/09/1981

Điện thoại

 0982.738.565

Ngày vào Đảng

 24/06/2010

Trú quán

  Mạo Khê - ĐT - QN

Trình độ CM

Cao Đẳng

năm vào ngành

2000

Email: mn.yt.ntyen@dongtrieu.edu.vn

Họ và tên

Hoàng Thị Hoa

Chức vụ

Phó hiệu trưởng

Năm sinh

17/06/1976

Điện thoại

0976599515

Ngày vào Đảng

14/07/2003

Trú quán

Hồng Thái Tây- ĐT -QN

Trình độ CM

Đại học

Năm vào ngành

1995

Email: mn.htt.hthihoa@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Vũ Thị Thuý

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

12/07/1968  

Điện thoại

01658905770

Ngày vào Đảng

 23/04/2009

Trú quán

Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

Đại học

năm vào ngành

1990

Email: mn.yd.vtthuy@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Đỗ Thị Nghĩa

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

1980

Điện thoại

01644247797

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

Đại học

năm vào ngành

2007

Email:mn.yd.dtnghia@dongtrieu.edu.vn

Email:mn.yd.ptcloan@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Trần Thanh Nhàn

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

06/05/1978

Điện thoại

01636641898

Ngày vào Đảng

 10/07/2010

Trú quán

Yên Thọ - ĐT - QN

Trình độ CM

Cao đẳng

năm vào ngành

2005

Email:mn.yd.ttnhan@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Bùi Thị Minh Huệ

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

1981 

Điện thoại

01666234742

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

2008

Email:mn.yd.btmhue@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Đoàn Thị Hằng

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

1988  

Điện thoại

0934697198

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

2009

Email:mn.yd.dthang@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Bùi Thị Yên

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

26/10/1983

Điện thoại

 

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

2009

Email:mn.yd.btyen@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Đoàn thị Kim Như

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

01/04/1964

Điện thoại

0982838473

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

1980

Email:mn.yd.dtknhu@dongtrieu.edu.vn

              

 

 

 

 

 

Họ và tên

Bùi Thị Nữ

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

24/12/1965  

Điện thoại

0167986378

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Đức- ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

1984

Email:mn.yd.btnu@dongtrieu.edu.vn

 

  
 

 

Họ và tên

Trần Thị Hải Yến

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

28/01/1993

Điện thoại

 

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

 Trung cấp

năm vào ngành

29/09/2013

Email:mn.hl.tthyen@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Bùi Thị Tích

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

 25/02/1989

Điện thoại

01652131800

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Đức- ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

2008

Email:mn.yd.bttich@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Huyền

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

16/07/1988

Điện thoại

01652485808

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

2010

Email: Email:mn.yd.nthuyen@dongtrieu.edu.vn

 

 

Họ và tên

Vũ Thị Lan  

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

 26/04/1992

Điện thoại

 

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

2012

Email:mn.yd.vtlan@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Ngô Thị Xuân

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

  05/04/1988

Điện thoại

 

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

Cao đẳng

năm vào ngành

2012

Email:mn.yd.ntxuan@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Lưu Thị Loan

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

  04/11/1991

Điện thoại

01686946093

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

Cao đẳng

năm vào ngành

2012

Email: mn.yd.ltloan@dongtrieu.

 

 

Họ và tên

Ngô Thị Tuyên

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

  01/03/1988

Điện thoại

 

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Đức  - ĐT - QN

Trình độ CM

Cao Đẳng

năm vào ngành

2012

Email:mn.yd.nttuyen@dongtrieu.edu.vn

 

 

Họ và tên

Đinh Thị Thuỳ Dương

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

 21/06/1991

Điện thoại

 

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Thọ - ĐT - QN

Trình độ CM

Cao Đẳng

năm vào ngành

2012

Email:mn.yd.đttduong@dongtrieu.edu.vn

Họ và tên

Nguyễn Thị Uyên  

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

 13/08/1992

Điện thoại

0983304792

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Quế Lạt - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

2012

Email: mn.yd.ntuyen@dongtrieu.edu.vn

Họ và tên

 Trịnh Thị Tuyết

Chức vụ

 Giáo viên

Năm sinh

 28/09/1980

Điện thoại

 01638349189

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

 Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

 TC MN

năm vào ngành

 2009

 Email:mn.yd.tttuyet@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

 Lê Thị Lương

Chức vụ

 Cấp dưỡng

Năm sinh

 1985

Điện thoại

 

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

 HT Đông – ĐT - QN

Trình độ CM

 TC

năm vào ngành

 2009

 

 

 

 

Họ và tên

Phạm  Thị Thuỷ

Chức vụ

Kế toán

Năm sinh

17/01/1981

Điện thoại

 0968555768

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Thọ -ĐT -QN 

Trình độ CM

Đại học

năm vào ngành

30/10/2001

Email:mn.yd.htxthuy@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Vũ Thị Thuý

Chức vụ

Ytế

Năm sinh

 14/10/1988

Điện thoại

01666866120

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Tràng Bạch – ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

2012

Email:mn.yd.vtthuy@dongtrieu.edu.vn

 

Họ và tên

Phạm Thị Minh Hải

Chức vụ

Hành chính

Năm sinh

18/04/1984

Điện thoại

 0936464044

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Mạo Khê – ĐT - QN

 

 

 

 

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

2009

Email: mn.yd.ptmhai@dongtrieu.edu.vn

 

 

Họ và tên

 Nguyễn Thị Nga

Chức vụ

 Cấp dưỡng

Năm sinh

 1990

Điện thoại

 

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

 HT Đông Triều - QN

Trình độ CM

 TC

năm vào ngành

 2009

Email:

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: