Thông tin thành viên
Họ và tên: Hoàng Thị Hoa
Email: mn.yd.hthoa@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Trường MN Yên Đức
Website:
Đơn vị: Trường MN Hồng Thái Tây
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 11       Đã duyệt: 11       Tổng điểm: 36

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt