Asset Publisher

Thông báo lịch phân công trực nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2019

Thông báo lịch phân công trực nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2019


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG  MN  YÊN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do -Hạnh phúc

  Số: 31 /TB-THMN                                                                  Yên Đức, ngày 25  tháng 04 năm 2019

 

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC NGHỈ LỄ
 

Để đảm bảo công tác nhà trường và xử lý công việc trong các ngày nghỉ. Trường Mầm non  Yên Đức  phân công CB - NV nhà trường thường trực giải quyết công việc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 /2019 cụ thể như sau:

STT

Ngày trực

Họ và tên

Người trực

Chức vụ

Số điện thoại

 

1

27/4/2019

(Thứ 7)

Bùi Thị Hương

Phó hiệu trưởng

0968.623.969

Đỗ Thị Thúy

Y tế

0984.682.566

2

28/4/2019

(Chủ nhật)

Vũ Thị Miến

Hiệu trưởng

0988390.458

Nguyễn Thị Yến

Phó hiệu trưởng

0982.738.565

3

29/4/2019

(Thứ 2)

Vũ Thị Miến

Hiệu trưởng

0988.390.458

Trần Thu Hà

Hành chính

0986.733.838

4

30/4/2019

(Thứ 3)

Bùi Thị Hương

Phó hiệu trưởng

0968.623.969

Đỗ Thị Thúy

Y tế

0984.682.566

5

01/5/2019

(Thứ 4)

Nguyễn Thị Yến

Phó hiệu trưởng

0982.738.565

Trần Thu Hà

Hành chính

0986.733.838

       Trong ngày nghỉ lế 30/4 và 1/5/2019 có công việc cần giải quyết, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với các đồng chí CB- NV  Trường Mầm non Yên Đức theo lịch công tác trên.Trường mầm non Yên Đức  xin báo cáo để Phòng giáo dục và Đào tạo ĐôngTriều và các đơn vị thuận tiện liên hệ.

Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

   - Phòng GD&ĐT (b/c);                                                                          (Đã ký)

   - BGH trường (t/h);

   - Trang website trường;

     - Lưu: VT.                                                                                        Vũ Thị  Miến