Asset Publisher

Thời khóa biểu - Thời gian biểu năm học 2016-2017

Thời khóa biểu - Thời gian biểu năm học 2016-2017


 

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT

 

THỜI KHÓA BIỂU

 

MÙA HÈ

MÙA ĐÔNG

HOẠT ĐỘNG

 

THỨ

 

NHÀ TRẺ

MG 3 -4 TUỔI

MG 4 - 5 TUỔI

MG 5 - 6 TUỔI

 

6h45 - 8h45

 

 

7h - 8h15

 

ĐÓN TRẺ

 

 

2

SÁNG

 

Phát triển thểchất

 

Phát triển thể chất

 

Phát triển thể chất

 

Phát triển thể chất

 

8h - 8h40

 

8h15 - 9h

 

HOẠT ĐỘNG CHUNG

CHIỀU

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương - Trả trẻ

- Học LQ với ATGT

- Chơi  hoạt động góc

- Nêu gương - Trả trẻ

- Học LQ với ATGT

- Chơi  hoạt động góc

- Nêu gương - Trả trẻ

- Học LQ với ATGT

- Chơi  hoạt động góc

- Nêu gương - Trả trẻ

 

8h40 -9h20

 

9h- 9h40

 

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

 

 

3

SÁNG

 

Phát triển ngôn ngữ

    ( Văn học)

 

Phát triển nhận thức

           ( KPKH)

 

Phát triển nhận thức                     (KPKH)

 

Phát triển nhận thức( KPKH)

 

 

9h20 - 10h

 

9h40 - 10h20

 

HOẠT ĐỘNG GÓC

CHIỀU

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương - Trả trẻ

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương - Trả trẻ

- Chơi TC kidsmart

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương - Trả trẻ

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương - Trả trẻ

 

10h - 11h10

 

10h20 - 11h30

 

BỮA ĂN CHÍNH

 

 

4

SÁNG

Phát triển nhận thức

( KPKH) - Toán

Phát triển ngôn ngữ

  ( Văn học)

Phát triển thẩm mỹ

      ( Tạo hình)

Phát triển ngôn ngữ

     ( Văn học)

Phát triển thẩm mỹ

      ( Tạo hình)

 

Phát triển ngôn ngữ ( Văn học)

Phát triển thẩm mỹ ( Tạo hình)

 

11h10 - 14h

 

11h30 -14h

 

NGỦ TRƯA

CHIỀU

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương - Trả trẻ

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương - Trả trẻ

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương - Trả trẻ

- Chơi TC kidsmart

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương - Trả trẻ

 

14h - 14h30

 

14h - 14h30

 

ĂN BỮA PHỤ

 

5

SÁNG

Phát triển ngôn ngữ

    Văn học

Phát triển nhận thức

       ( Toán)

Phát triển nhận thức

 ( Toán)

Phát triển nhận thức ( Toán)

 

14h30 15h40

 

14h30 -15h40

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

CHIỀU

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương - Trả trẻ

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương - Trả trẻ

- Chơi TC kidsmart

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương - Trả trẻ

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương - Trả trẻ

 

15h40 - 17h

 

15h40 - 17h

 

TRẢ TRẺ

 

6

SÁNG

 

Âm nhạc ( Tạo hình)

Phát triển thẩm mỹ

 ( ÂN)

Phát triển thẩm mỹ

( ÂN)

Phát triển thẩm mỹ ( ÂN)

Phát triển ngôn ngữ ( Chữ cái)

CHIỀU

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương - Trả trẻ

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương - Trả trẻ

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương - Trả trẻ

- Chơi TC kidsmart

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương - Trả trẻ