Asset Publisher

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CBGV - NV NĂM HỌC 2018 - 2019

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CBGV - NV NĂM HỌC 2018 - 2019


        PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

          TRƯỜNG MN YÊN ĐỨC

                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số: 34/QĐ-CBGV

                                     Yên Đức, ngày 20 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên, nhân viên

 Năm học 2018 -2019

 

 
   

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

Căn cứ thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi bổ sung một số điều của quy định điều kiện, tiêu chuẩn quy trình công nhận Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi ban hành kèm theo Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ VBHN số 04/VBHN-BGD&ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng BGD&ĐT ban hành điều lệ trường mầm non;

      Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định trong điều lệ trường mầm non;

Xét năng lực và khả năng công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường năm học 2018-2019 (có phân công cụ thể kèm theo).

Điều 2. Các đ/c có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng mảng, từng lớp mình phụ trách, thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ được phân công.

Điều 3. BGH, các tổ Văn phòng, tổ Chuyên môn, tổ chức đoàn thể trong trường và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:

- Như điều 1;

- Các bộ phận;

- Lưu: VT      

                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

                                                       ( Đã ký)

 

                                                     Vũ Thị Miến

 

  Danh sách phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường

Mầm non Yên Đức - Năm học 2018-2019

(Kèm theo Quyết định số: 34/QĐ-TrMN ngày 25 tháng  08 năm 2018).

STT

HỌ TÊN

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 

I

BAN GIÁM HIỆU

1

Hiệu trưởng

 Vũ Thị Miến

- Chỉ đạo quản lý chung toàn trường

- Trực tiếp điều hành các lĩnh vực:

+ Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện

+ Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường, nhà trẻ, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó, đề xuất các thành viên của Hội đồng trường.

+ Phân công quản lý, đánh giá xếp loại, tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển khen thưởng, phê duyệt kết quả đánh giá trẻ theo các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em do BGD quy định.

+ Quản lý, sử dụng các nguồn tài chính, tài sản nhà trường

+ Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường

+ Tham gia các hoạt động giáo dục 2 giờ trong 1 tuần

+ Thực hiện XHH giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

-Tham gia sinh hoạt tại tổ văn phòng.

2

P.Hiệu trưởng:

Bùi Thị Hương

- Giải quyết các công việc của trường khi Hiệu trưởng ủy quyền.

- Phụ trách điểm lẻ Dương Đê.

- Phụ trách chuyên môn tổ nhà trẻ, Phụ trách nuôi dưỡng, phụ trách lao động, phụ trách CSVC và KĐCL.

- Lập kế hoạch của tổ nuôi dưỡng, tính khẩu phần ăn trên hệ thống.  

- Phụ trách phần mềm dinh dưỡng.

- Lập kế hoạch CM, kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp của tổ phụ trách.

-  Xây dựng kế hoạch tham mưu về CSVC của nhà trường.

- Chỉ đạo việc thực hiện qui chế chuyên môn của CBGV.

- Giám sát việc thực hiện chương trình, ngày giờ công của CBGV.

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn, dự giờ và bồi dưỡng chuyên  môn giáo viên.

- Chỉ đạo soạn và duyệt giáo án onlne,duyệt giáo án,lên lịch,kiểm tra,đánh giá giáo viên việc ứng dụng phòng học thông minh. Phần mềm Kisdmart,Happykid...

- Giám sát việc thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng.

-Hướng dẫn chuyên môn, giúp đỡ GV kiến thức về Phòng tránh tai nạn thương tích,  Đuối nước cho GV – NV và HS

- Theo dõi thi đua của tổ.

- Tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ /tuần

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn tổ Nhà trẻ.

- Các nhiệm vụ khác khi phân công.

    3

P. Hiệu trưởng:

Nguyễn Thị Yến

 

- Giải quyết các công việc của trường khi Hiệu trưởng ủy quyền.

- Phụ trách điểm chính,tham gia sinh hoạt tổ CM mẫu giáo

- Phụ trách chuyên môn tổ Mẫu giáo

- Phụ trách phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi.

-Phụ trách công tác ứng dụng CNTT trong nhà trường, lập kế hoạch triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT trong nhà trường.

- Thực hiện các chương trình hội nghị trực tuyến do ngành  tổ chức.

- Quản lý trang thư viện nhà trường

-Chỉ đạo viết,  đăng tin bài

đăng trên trang chủ mỗi tháng ít nhất 2 tin bài.

 Phụ trách và xây dựng kế hoạch các phong VHVN-TDTT. Các phong trào thi đua, hội thi do trường và ngành phát động.

- Chỉ đạo soạn và duyệt giáo án onlne,duyệt giáo án,lên lịch,kiểm tra,đánh giá giáo viên việc ứng dụng phòng học thông minh. Phần mềm Kisdmart,Happykid...

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công.

- Tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ/ tuần.

II

 

TỔ TRƯỞNG

1

TT tổ nhà trẻ:

 

Trần Thanh Nhàn

Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ nhà trẻ theo tuần, tháng, năm học

-Tổ chức SHCM định kì ít nhất 2 tuần một lần

-Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu quả giáo viên trong tổ, quản lý, sử dụng tài liệu đồ dùng đồ chơi, thiết bị giáo dục các thành viên trong tổ theo kế hoạch nhà trường

- Tham gia đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN

- Đề xuất khen thưởng kỉ luật giáo viên

-Kí duyệt giáo án giáo viên của tổ nhà trẻ.

2

 

 TT tổ  MG

Vũ Thị Thúy.

Xây dựng KH hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học

-Tổ chức SHCM định kì ít nhất 2 tuần một lần

-Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu quả giáo viên trong tổ, quản lý, sử dụng tài liệu đồ dùng đồ chơi, thiết bị giáo dục các thành viên trong tổ theo kế hoạch nhà trường

- Tham gia đánh giá xếp loại GV theo Chuẩn NN GVMN

- Đề xuất khen thưởng kỉ luật giáo viên.  

 - Kí duyệt giáo án giáo viên của tổ mẫu giáo.

    3

  Tổ T tổ VP:

 Trần  Thu  Hà

Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ nhà trẻ theo tuần, tháng, năm học.

-Tổ chức SHCM định kì ít nhất 2 tuần một lần

-Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu quả nhân viên trong tổ.

- Tham gia đánh giá xếp loại nhân viên

- Đề xuất khen thưởng kỉ luật nhân viên.

 

   III.

NHÂN VIÊN

    1

Nhân viên HC:

Trần  Thu  Hà

- Phụ trách phần mềm Pmiss, misa.

- Kết hợp cùng KT kiêm nhiệm theo dõi và làm chế độ chính sách cho CBGVNV Lập danh sách đề nghị nâng lương, phụ cấp thâm niên nghề, nâng lương trước hạn, nghỉ hưu, nghỉ chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Thực hiện việc báo tăng, giảm BHXH, BHYT, BHTN, chế độ ốm đau, thai sản, chuyển đi, chuyển đến, nghỉ hưu, thôi việc) cho CBGV, NV trong trường. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê chế độ chính sách, nhân sự…, Theo dõi công văn đi, đến, chuyển công văn đến B/c Hiệu trưởng, khi hiệu trưởng giao công văn cho các bộ phận xử lý văn thư theo dõi,đôn đốc và báo cáo hiệu trưởng ngày nộp.

- Soạn thảo văn bản.

- Kết hợp cùng kế toán xây dựng các khoản chi thu theo quy định và các khoản thu theo thỏa thuận đóng góp tự nguyện Năm học 2018 - 2019.

 - Thống kê và tổng hợp tất cả số liệu chứng từ bán trú, đón sớm trả muộn, Thứ 7. Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách liên quan đến công tác tài chính theo quy định của PL.

Lập và phụ trách các sổ:

-Theo dõi các khoản thu, chi, xuất nhập kho, theo dõi tài sản cố định tại nơi sử dụng, Tham gia hội đồng tư vấn, kiểm kê thanh lý tài sản…, và các hoạt động tổ chức đoàn thể trong Nhà trường.

- Phụ trách hồ sơ bán trú, đón sớm trả muộn,Thứ 7.

- Lưu giữ hồ sơ nhà trường.

- Tổ trưởng  tổ văn phòng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

  2

Nhân viên y tế

Đỗ  Thị  Thúy

- Quản lí chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

+ Xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kì và phân loại sức khỏe cho trẻ.

+ Theo dõi tình hình sức khỏe trẻ, thông báo định kì, khi cần thiết cho cha mẹ trẻ

+ Đo chiều cao cân nặng vào biểu đồ theo dõi sự pt của trẻ.

+ Thực hiện sơ, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ. Phối hợp với cơ sở y tế xã trong việc chăm sóc, điều trị trẻ em mắc bệnh.

+ Tham gia hướng dẫn giáo dục vệ sinh cá nhân, môi trường cho trẻ em, cùng xây dựng thực đơn và khẩu phần ăn đảm bảo dinh dưỡng hợp lý.

- Truyền thông giáo dục sức khỏe trẻ em.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ

-Xây dựng kế hoạch y tế trường học.

- Phụ trách kiểm tra VSATTP của bếp ăn vào các ngày trong tuần.

- Lưu và hủy mẫu thức ăn hàng ngày.

- Phụ trách phần mềm EPMIS; PMIS

- Phụ trách CNTT

- Thực hiện các NV khác khi được Hiệu trưởng phân công.

4

NV cấp dưỡng

  1. Lê T.Lương
  2. Nguyễn T. Nga

3. Nguyễn Ngọc Hòa

  1. Bùi Thị Thủy

- Thực hiện quy chế chuyên môn nghề nnghiệp và chấp hành nội quy của nhà trường.

- Đảm bảo an toàn cho trẻ trong ăn uống và sinh hoạt tại nhà trường, tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến ăn uống cho trẻ, đảm bảo không để sảy ra ngộ độc thức ăn đối với trẻ.

- Sử dụng, làm sổ, bảo quản sổ kiểm thực 3 bước theo QĐ.

- Trau rồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự uy tín của bản thân và nhà trường.

- Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng

- Không xúc phạm danh dự nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp

- Không xuyên tạc nội dung giáo dục

- Không bỏ giờ, bỏ buổi, không được nhờ người khác làm  thay nếu không được sự đồng ý của Ban giám hiệu  nhà trường. 

- Đối xử công bằng với trẻ

- Không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ, không làm việc

riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ.

5

Bảo vệ:

1.Nguyễn V. Hiển

  1. Nguyễn Mạnh Toàn

-. Đảm bảo an ninh an toàn cơ sở vật chất nhà trường 24/24, không để khách, Phụ huynh học sinh ra vào, đi lại tự do trong trường; đặc biệt khi đang trong giờ làm việc.

- Chăm sóc hệ thống cây xanh, cây cảnh đảm bảo xanh tốt và mỹ quan.

-  Phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại khi có sự cố xảy ra do bản thân gây nên hoặc thiếu trách nhiệm

-  Cùng thực hiện những nhiệm vụ khác do nhà trường phân công.

IV.

GIÁO VIÊN

          Nhiệm vụ chung đối với giáo viên

     - Tuyệt đối không được bạo hành trẻ. Bảo vệ an toàn về sức khoẻ tính mạng của trẻ trong thời gian trẻ ở nhà trường, nhà trẻ.

- Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em trong chương trình giáo dục mầm non: Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục; tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ; đánh giá và quản lí trẻ; chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường, đoàn thể  xã hội.

- Trau rồi đạo đức,giữ gìn phẩm chất, danh dự uy tín nhà giáo, gương mẫu thương yêu trẻ, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ; Bảo vệ các quyền và  lợi  ích chính đáng của trẻ, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp.

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ trẻ, chủ động phối kết hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.

- Giáo viên tự rèn luyện sức khoẻ. Thực hiện đúng nội quy, quy tắc ứng xử của nhà trường. Đi làm đúng giờ. Không bỏ giờ, bỏ buổi trông giữ trẻ, không nhờ người khác trông thay nếu không được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường.

- Phân công giáo viên gắn với trách đối với lớp, đối với học sinh. Chịu trách nhiệm về an toàn tính mạng của trẻ khi phụ huynh gửi con tại lớp, trường do mình chủ nhiệm hoặc khi được phân công trông thay theo sự điều động của nhà trường.

- Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.

- Thực hiện theo đúng chương trình, tuyệt đối không được dạy trẻ trước chương trình, không được dạy thêm trẻ ở nhà khi chưa được sự cấp phép của các cấp lãnh đạo, ra vào cổng trường phải khóa cổng.

         

 

*.Phân công chủ nhiệm các nhóm,  lớp như sau:

              Chia ra làm 09 nhóm lớp:  Nhà trẻ 2 nhóm, Mẫu giáo 7 nhóm và được chia ra như sau:

STT

Họ tên giáo viên

Trình độ CM

Chủ nhiệm nhóm, lớp

Ghi chú

1

 Đoàn Thị Hằng

Đại học

Lớp 5 tuổi D1

 

2

Nguyễn T Mai Phương

Đại học

Lớp 5 tuổi D1

 

3

Vũ Thị Thúy

Đại học

Lớp 5tuổi D2

Tổ trưởng Tổ MG

4

Ngô Thị Tuyên

Đại học

Lớp 5 tuổi D2

 

5

Lưu Thị Loan

Đại học

Lớp 5 tuổi D3

 

6

Bùi Thị Huệ

Đại học

Lớp 4 tuổi D3

 

7

Nguyễn Thị Uyên

Đại học

Lớp 4 tuổi C1

 

8

Bùi Thị Yên

Đại học

Lớp 4 tuổi C1

 

9

Bùi Thị Tích

Đại học

Lớp 4 tuổi C2

 

10

Đào Thị Hiền

Đại học

Lớp 4  tuổi C2

 

11

Trần Thị Hải Yến

Đại học

Lớp 3  tuổi B1

 

12

Bùi Thị Nữ 

Trung cấp

Lớp 3  tuổi B1

 

13

Trịnh Thị Tuyết

Đại học

Lớp 3 tuổi B2

 

14

Vũ Thị Huyền

Đại học

Lớp 3  tuổi B2

 

15

Trần Thanh Nhàn 

Cao Đẳng

Nhóm trẻ  A1

Tổ trưởng Tổ NT

16

Đỗ Thị Nghĩa

Đại học

Nhóm trẻ  A1

 

17

Đoàn Thị Kim Như

Trung cấp

Nhóm trẻ  A2

 

18

Ngô Thị Xuân

Đại học

Nhóm trẻ  A2

 

19

Đinh Thị Thùy Dương

Đại học

 

Nghỉ thai sản

20

Vũ Thị Lan

Đại học

 

Nghỉ thai sản

Chú ý:

- Các Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao trước Hiệu trưởng và cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

- Các thành viên được phân công có trách nhiệm :

Cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ thuộc lĩnh vực mình phụ trách khi được kiểm tra - thanh tra;

Tham m­ưu với lãnh đạo nhà trường tổ chức thực hiện công việc đạt hiệu quả theo đúng chỉ tiêu kế hoạch đề ra;

 Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và xã hội hóa giáo dục, góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng để phát triển nhà trường;

        Nội dung công việc được giao ở trên sẽ có sự thay đổi tùy tình hình thực tế của nhà trường.

Nơi nhận :

-Phòng GD&ĐTthị xã Đông Triều(b/c);

- CBGVNV(t/h);

-Lưu VT

           T/M NHÀ TRƯỜNG

                 HIỆU TRƯỞNG

    

 

                    ( Đã ký)

                      

                 Vũ Thị Miến