Asset Publisher

LỊCH TRỰC CỦA BAN GIÁM HIỆU THÁNG 02 NĂM 2017

LỊCH TRỰC CỦA BAN GIÁM HIỆU THÁNG 02 NĂM 2017


KẾ HOẠCH  PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG CỦA BAN GIÁM HIỆU THÁNG 02 NĂM 2017

NĂM HỌC 2016-2017

 

STT

ND trực

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

Tuần I

1-3/2

 

 

 

Vũ Thị Miến

Nguyễn Thị Yến

Hoàng Thị Hoa

Trực tết

Tuần II

6-10/2

Đón sớm- Trả muộn

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

 

Bán trú

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

 

Điểm lẻ

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

 

Tuần III

13-17/2

Đón sớm- Trả muộn

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Đ/c Yến đi chấm thi thực hành từ ngày 16/2 – 28/2

Bán trú

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Điểm lẻ

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Tuần IV

20-24/2

Đón sớm- Trả muộn

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Bán trú

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Điểm lẻ

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Tuần V

27/2 -3/3

Đón sớm- Trả muộn

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

 

Bán trú

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

 

Điểm lẻ

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

 

                                                                                                                        Yên Đức, ngày 03 tháng 02 năm 2017

                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                     (Đã ký)

 

                                                                                                                                  Vũ Thị Miến