Asset Publisher

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG CỦA BAN GIÁM HIỆU THÁNG 04 NĂM 2017 NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG CỦA BAN GIÁM HIỆU THÁNG 04 NĂM 2017 NĂM HỌC 2016-2017


LỊCH  PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG CỦA BAN GIÁM HIỆU THÁNG 04 NĂM 2017

NĂM HỌC 2016-2017 

 

STT

ND trực

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Ghi chú

Tuần II

3-7/4

Đón sớm- Trả muộn

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

 

NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Vũ Thị Miến

 

Bán trú

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

 

Điểm lẻ

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

 

Tuần III

10-14/4

Đón sớm- Trả muộn

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

 

Bán trú

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

 

Điểm lẻ

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

 

Tuần IV

17-21/4

Đón sớm- Trả muộn

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

 

Bán trú

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

 

Điểm lẻ

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

 

Tuần V

24-/28

Đón sớm- Trả muộn

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

Vũ Thị Miến

 

Bán trú

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Yến

 

Điểm lẻ

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

Hoàng Thị Hoa

 

                                                                                                                                                                    

                        Yên Đức, ngày 03 tháng 04 năm 2017

                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                               (Đã ký)

 

 

                                                                                              Vũ Thị Miến