Asset Publisher

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2013-2014

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2013-2014


 Biểu mẫu 02

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

 

THÔNG B¸O

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2013-2014

Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

196/224

 

 

22

36

70

68

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

196

 

 

22

36

70

68

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

02

 

 

 

 

 

2

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

196

 

 

22

36

70

68

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

196

 

 

22

36

70

68

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

190

 

 

22

36

70

68

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

178

 

 

 

 

 

 

2

Kênh dưới -2 (SDD thể nhẹ)

8

 

 

 

 

2

6

3

Kênh dưới -3 (SDD thấp còi độ I)

6

 

 

 

 

2

4

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

32

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

158

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                                           Yên đức, ngày 30.tháng 9 năm 2013

                                                                                     Thủ trưởng đơn vị

 

 

                                                                                                  Nguyễn Thị Loan