Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 9 năm học 2016-2017

Chương trình công tác tháng 9 năm học 2016-2017


PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

 
 

 

 

 

CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
   

                                    Yên Đức, ngày 05 tháng 9 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9

 NĂM HỌC  2016 - 2017

I. Trọng tâm công tác tháng:

          Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 8, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9

          Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017;Tết trung thu cho trẻ.

          Ổn định các hoạt động đầu năm học;

          Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động.

          Họp kiện toàn Ban cha mẹ học sinh và họp phụ huynh các lớp trong toàn trường đầu năm học,

           Khám sức khỏe đợt 1 cho trẻ

          Xây dựng và duyệt kế hoạch giáo dục, kế hoạch năm học.

          Lập kế hoạch, dự toán thu - chi các khoản đóng góp năm học.

          Kiểm tra NBTH

           Hợp đồng thực phẩm - Ga

 II. Nhiệm vụ cụ thể:   

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

 05 - 10/9

- Tổ chức khai giảng năm học mới, hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

- Tập thể CB, GV, NV

 

- Họp hội đồng

- Ổn định công tác tổ chức lớp học- Thực hiện chương trình giáo dục theo từng khối lớp

- GVCN

 

- Ký các hợp đồng phục vụ công tác bán trú

- HT

- Lên kế hoạch y tế học đường

- T/c khám SK định kỳ cho CB,GV,NV

- Nhân viên y tế

 

- Họp kiện toàn Ban cha mẹ học sinh toàn trường.  

- GVCN, BGH, CT CĐ

- Tiếp tục rà soát điều kiện CSVC các nhóm lớp có kế hoạch mua sắm, bổ sung đồ dùng bán trú và mau hỏng trong năm học

- PHT phụ trách CSVC, GVCN các nhóm lớp

12 - 17/9

- Thực hiện chương trình chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo kế hoạch đã được phê duyệt từng độ tuổi

- Tập thể GV, NV

 

- Giao ban hiệu trưởng.

Hiệu trưởng

- Duyệt kế hoạch năm học

HT, CTCĐ

- Kiểm tra hoạt động góc

- Kiểm tra toàn diện về công tác chăm sóc và giáo dục trẻ

- Kiểm tra vệ sinh lớp học

 

- Ban KTNB

 

19 - 24/9

- Tổ chức vui đón tết trung thu

- Tập thể GV, NV

-Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động.

 

 

26- 30/9

- Họp kiện toàn Ban cha mẹ học sinh và họp phụ huynh các lớp trong toàn trường đầu năm học

GVCN, BGH, PHHS

 

 

Nơi nhận:

- PGD thị xã (b/c);                       

- Các bộ phận CM, GV,NV (/th);

- Lưu: VP.  

                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                            (Đã ký)

 

                                                        Vũ Thị Miến