Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NAM HỌC 2016- 2017

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NAM HỌC 2016- 2017


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5

NAM HỌC 2016- 2017

 

 * Nhiệm vụ trọng tâm:

- Thống nhất chương trình dạy tháng 5.

- Tăng cường các biện pháp xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn

- Thực hiện công tác đánh giá trẻ cuối độ tuổi

- Chuẩn bị tốt đợt kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017 và kiểm tra thực hiện công tác y tế trường học, VSATTP năm học 2016-2017

- Tổ chức họp phụ huynh cuối năm

- Chuẩn bị công tác tổng kết lớp, tổng kết trường

- Hoàn thiện hồ sơ công tác thi đua, khen thưởng.

* Nhiệm vụ cụ thể:

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

Tuần 1

(03/5- 6/5

- Họp hội đồng thống nhất chương trình dạy tháng 5

- Tuyên truyền cánh phòng tránh đuối nước cho trẻ

- TT CB, GV, NV

- Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, GVCN

 

 

Tuần 2(8/5- 13/5)

 

- Rà soát CSVC, các thiết bị phòng học TM và phòng máy Kismat và các thiết bị khác liên quan đến CNTT chuẩn bị tốt cho đợt KT CNTT

- Rà soát đồ dùng và các loại hồ sơ sổ sách nôi dưỡng, y tế trường học chuẩn bị KT

 

- Ban giám hiệu,

Tập thể CBGV - NV

 

Tuần 3 (15/5- 20/5)

 

- Tập văn nghệ các lớp chuẩn bị cho tổng kết năm học

- Các lớp tổ chức họp PH cuối năm học

 

- TT CB, GV, NV

 

- Các nhóm lớp, PHHS

 

Tuần 4 (25- 27/5).

- Hoàn thiện hồ sơ thi đua

 

- Ban giám hiệu

Tuần 5

Từ ngày 29- 30

- Hoàn thiện hồ sơ sổ sách của năm học 2016- 2017

- Tổng kết lớp, trường

 

 

TT CB GV NV

         

                                                                 

Nơi nhận:

- PGD & ĐT (b/c)

- CTCĐ (p/h)                       

- Các đồng chí PHT (t/h)

- Lưu: VP.

 

                            HIỆU TRƯỞNG

                               (Đã ký)

 

                               Vũ Thị Miến