Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2016-2017

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2016-2017


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN YÊN ĐỨC

 
   

Số: 03/TB-TrMN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

                            Yên Đức, ngày 04 tháng 10 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10

 NĂM HỌC  2016 - 2017

 
 

 

 

I.   Nhiệm vụ trọng tâm:

          - Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 10, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11

          - Đăng ký thi đua đầu năm

          - Thống nhất hồ sơ nhà trường, QL,GV,NV trong nhà trường.

          - Tổ chức khảo sát tay nghề, bồi dưỡng chuyên môn cho GV

          - Rà soát, điều tra PCGD- Xóa mù chữ năm 2016

          - Bồi dưỡng cho giáo viên và tổ chức hội thi GV giỏi cấp trường. Chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11.

          - Tổ chức kỉ niệm ngày 20.10

          - Kiểm tra NBTH

II. Nhiệm vụ cụ thể:

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

Tuần 1

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 9 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10

TTCBGV- NV

- Rà soát, điều tra PCGD- Xóa mù chữ năm 2016

- PHT. PC + CB GV NV

- Thống nhất chương trình dạy và lên thực đơn trong tháng

Đ/c Yến, Hoa

Tuần 2

- Đăng ký thi đua đầu năm

TTCBGV- NV

- Kiểm tra NBTH

+ KT bếp ăn

+ Kiểm tra công tác tuyển sinh đầu năm

          + KT hoạt động sư phạm 3 giáo viên.

 

BTTND + GV-NV

Tuần 3 + 4

- Tổ chức mít tinh kỉ niệm ngày 20.10

TTCBGV- NV

- Tổ chức khảo sát tay nghề, bồi dưỡng CM cho GV

Tổ CM, GV

- Xây dưng kế hoạch hoạt động thao giảng

Đ/c   Hoa, Thúy, Nhàn

- Tổ chức hội thi GV giỏi cấp trường. Chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11.

Tổ CM, GV

 

Nơi nhận:

- PGD thị xã (b/c);

- Các bộ phận CM, GV,NV (/th);

- Lưu: VP.

                                          HIỆU TRƯỞNG

 

                                                    (Đã ký)

 

                                                                                                                                                    Vũ Thị Miến