Xuất bản thông tin

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016 - 2017

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016 - 2017


THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016 - 2017

 

1. Đối với lứa tuổi nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi

STT

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

SỐ TRẺ ĐẠT

%

SỐ TRẺ KHÔNG ĐẠT

%

1

Phát triển thể chất

50/52

96

2/52

4

2

Phát triển nhận thức

45/52

86

7/52

14

3

Phát triển ngôn ngữ

43/52

83

9/52

17

4

Phát triển TM-TCXH

40/52

77

12/52

13

 

2. Đối với lứa tuổi nhà trẻ 3 - 5 tuổi

STT

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

SỐ TRẺ ĐẠT

%

SỐ TRẺ KHÔNG ĐẠT

%

1

Phát triển thể chất

207/212

97,6

5/212

2,4

2

Phát triển nhận thức

208/212

98

4/212

2

3

Phát triển ngôn ngữ

209/212

98,5

3/212

1,5

4

Phát triển thẩm mỹ

209/212

98,5

3/212

1,5

5

Phát triển tình cảm XH

209/212

98,5

3/212

1,5