Xuất bản thông tin

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường MN Yên Đức năm học 2012 -2013

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường MN Yên Đức năm học 2012 -2013


 

                                                                                                             Biểu mẫu 01

( Kèm theo thông tư số 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của

 Bộ Giáo Dục và Đào tạo)

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2012 -2013

 

 

STT

Nội Dung

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

 

I

 

Mức độ về sức khoẻ mà trẻ em sẽ đạt được

 

Trẻ trong độ tuổi phát triển bình thường là 96%

 

 

Trẻ trong độ tuổi phát triển bình thường là 98%

 

 

II

 

Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ sẽ đạt được

 

Trẻ đạt được kiến thức và kỹ năng so với yêu cầu độ tuổi là 92%

 

 

Trẻ đạt được kiến thức và kỹ năng so với yêu cầu độ tuổi là 98%

 

 

III

 

Chương trình chăm sóc giáo dục tmà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Chương trình chăm sóc giáo dục mầm non mới cho lứa tuổi 24 -36 tháng tuổi

 

 

Chương trình chăm sóc giáo dục mầm non mới cho lứa tuổi MG 5 -6 tuổi

 

 

 

IV

 

 

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

 

100% đầy đủ về con người, CSVC, trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ

 

100% đầy đủ về con người, CSVC, trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ

 

                                                               Yên Đức, ngày 30 tháng 09 năm 2012

                                                                                                                            Hiệu Trưởng

 

                                                                                                                         Nguyễn Thị Loan