Xuất bản thông tin

Thời khoá biểu năm học 2012 -2013

Thời khoá biểu năm học 2012 -2013


 
 
 


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2012 -2013

 

 

 

 

Thứ

Khối nhà trẻ

Mẫu giáo bé

Mẫu giáo nhỡ

Mẫu giáo lớn

2

Sáng

LVPTNT -HOẠT ĐỘNG GÓC - HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

LVPT VẬN ĐỘNG- HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI - HOẠT ĐỘNG GÓC

LVPT VẬN ĐỘNG- HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI - HOẠT ĐỘNG GÓC

LVPT VẬN ĐỘNG- HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI - HOẠT ĐỘNG GÓC

Chiều

CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU

HOẠT ĐỘNG TỰ CHỌN- ÔN LUYỆN- VĂN NGHỆ- NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

HOẠT ĐỘNG TỰ CHỌN- ÔN LUYỆN- VĂN NGHỆ- NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

HOẠT ĐỘNG TỰ CHỌN- ÔN LUYỆN- VĂN NGHỆ- NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

3

Sáng

LVPTKNXHTM- HĐ GÓC HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

LVPT NGÔN NGỮ- LVPT THẨM MỸ- HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI- HOẠT ĐỘNG GÓC

LVPT NGÔN NGỮ- LVPT THẨM MỸ- HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI- HOẠT ĐỘNG GÓC

LVPT NGÔN NGỮ- LVPT THẨM MỸ- HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI- HOẠT ĐỘNG GÓC

Chiều

CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU

HOẠT ĐỘNG TỰ CHỌN- ÔN LUYỆN- VĂN NGHỆ- NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

HOẠT ĐỘNG TỰ CHỌN- ÔN LUYỆN- VĂN NGHỆ- NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

HOẠT ĐỘNG TỰ CHỌN- ÔN LUYỆN- VĂN NGHỆ- NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

4

Sáng

LVPTNN- HOẠT ĐỘNG GÓC- HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

LVPT NHẬN THỨC- HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI- HOẠT ĐỘNG GÓC

LVPT NHẬN THỨC- HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI- HOẠT ĐỘNG GÓC

LVPT NHẬN THỨC- HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI- HOẠT ĐỘNG GÓC

Chiều

CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU

HOẠT ĐỘNG TỰ CHỌN- ÔN LUYỆN- VĂN NGHỆ- NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

HOẠT ĐỘNG TỰ CHỌN- ÔN LUYỆN- VĂN NGHỆ- NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

HOẠT ĐỘNG TỰ CHỌN- ÔN LUYỆN- VĂN NGHỆ- NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

5

Sáng

LVPTTC- HOẠT ĐỘNG GÓC - HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

LVPT NHẬN THỨC- HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI- HOẠT ĐỘNG GÓC

LVPT NHẬN THỨC- HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI- HOẠT ĐỘNG GÓC

LVPT NHẬN THỨC- HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI- HOẠT ĐỘNG GÓC

Chiều

CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU

HOẠT ĐỘNG TỰ CHỌN- ÔN LUYỆN- VĂN NGHỆ- NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

HOẠT ĐỘNG TỰ CHỌN- ÔN LUYỆN- VĂN NGHỆ- NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

HOẠT ĐỘNG TỰ CHỌN- ÔN LUYỆN- VĂN NGHỆ- NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

6

Sáng

LVPTNT- HOẠT ĐỘNG GÓC - HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

LVPT THẨM MỸ- LVPT NGÔN NGỮ- HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI- HOẠT ĐỘNG GÓC

LVPT THẨM MỸ- LVPT NGÔN NGỮ- HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI- HOẠT ĐỘNG GÓC

LVPT THẨM MỸ- LVPT NGÔN NGỮ- HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI- HOẠT ĐỘNG GÓC

Chiều

CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU

HOẠT ĐỘNG TỰ CHỌN- ÔN LUYỆN- VĂN NGHỆ- NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

HOẠT ĐỘNG TỰ CHỌN- ÔN LUYỆN- VĂN NGHỆ- NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

HOẠT ĐỘNG TỰ CHỌN- ÔN LUYỆN- VĂN NGHỆ- NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/M BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

 

 

       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Loan