Xuất bản thông tin

Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.


 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            

    Số: 40/TrMN

          Yên Đức, ngày  10  tháng  02  năm 2015

"V/v: Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015."

 

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều.

             Thực hiện Công văn số 81/PGD&ĐT  ngày 05/02/2015 V/v: Thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

            Trường Mầm non Yên Đức báo cáo lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của nhà trường như sau:

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

14/02/2015

(tức 26 tháng chạp)

Nguyễn Thị Yến

Hoàng Thị Hoa

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

0982738565

0976599515

2

  15/02/2015

(tức 27 tháng chạp)

Nguyễn Thị Hương

Hoàng Thị Xuân Thúy

Phó hiệu Trưởng

Nhân viên

0919770967

0968555768

3

16/02/2015

(tức 28 tháng chạp)

Nguyễn Thị Yến

Hoàng Thị Hoa

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

0982738565

0976599515

4

17/02/2015

(tức 29 tháng chạp)

Nguyễn Thị Hương

Hoàng Thị Xuân Thúy

Phó hiệu Trưởng

Nhân viên

0919770967

0968555768

5

18/02/2015

(tức 30 tết)

Nguyễn Thị Yến

Hoàng Thị Hoa

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

0982738565

0976599515

6

   19/02/2015

(tức mùng 1 tết)

Nguyễn Thị Hương

Hoàng Thị Xuân Thúy

Phó hiệu Trưởng

Nhân viên

0919770967

0968555768

7

 20/02/2015

(tức mùng2 tết)

Nguyễn Thị Yến

Hoàng Thị Hoa

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

0982738565

0976599515

8

Ngày 21/02/2015

   (tức mùng 3 tết)

Nguyễn Thị Hương

Hoàng Thị Xuân Thúy

Phó hiệu Trưởng

Nhân viên

0919770967

0968555768

9

Ngày 22/02/2015

( tức mùng 4 tết)

Nguyễn Thị Yến

Hoàng Thị Hoa

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

0982738565

0976599515

10

Ngày 23/02/2015

(tức mùng 5 tết)

Nguyễn Thị Hương

Hoàng Thị Xuân Thúy

Phó hiệu Trưởng

Nhân viên

0919770967

0968555768

11

Ngày 24/02/2015

( tức mùng 6 tết)

Nguyễn Thị Yến

Hoàng Thị Hoa

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

0982738565

0976599515

12

Ngày 25/02/2015

( tức mùng 7 tết)

Nguyễn Thị Hương

Hoàng Thị Xuân Thúy

Phó hiệu Trưởng

Nhân viên

0919770967

0968555768

13

Ngày 26/02/2015

(tức mùng 8 tết)

Nguyễn Thị Yến

Hoàng Thị Hoa

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

0982738565

0976599515

14

Ngày 27/02/2015

( tức mùng 9 tết)

Nguyễn Thị Hương

Hoàng Thị Xuân Thúy

Phó hiệu Trưởng

Nhân viên

0919770967

0968555768

15

Ngày 28/02/2015

(tức mùng10 tết)

Nguyễn Thị Yến

Hoàng Thị Hoa

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

0982738565

0976599515

16

Ngày 01/3/2015

( tức mùng 11 tết)

Nguyễn Thị Hương

Hoàng Thị Xuân Thúy

Phó hiệu Trưởng

Nhân viên

0919770967

0968555768

 

           Trường Mầm non Yên Đức trân trọng báo cáo.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

    

 

 

        (Đã ký)

 

 

Vũ Thị Miến