Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH TÁC THÁNG 8 NĂM HỌC 2016-2017

CHƯƠNG TRÌNH TÁC THÁNG 8 NĂM HỌC 2016-2017


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN YÊN ĐỨC

Số: 01/TB-TrMN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                  Yên Đức, ngày 04 tháng 8 năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8

 NĂM HỌC  2016 - 2017

 

 

        I. Trọng tâm công tác:

          Ổn định tổ chức lớp học sau nghỉ hè.

          Tham gia học tập bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2016

          Thực hiện công tác phát triển, công tác chiêu sinh trẻ trong độ tuổi đảm bảo chỉ tiêu để ra trong kế hoạch. Làm tốt công tác phổ cập, đặc biệt đối với trẻ 5 tuổi.   Phân công giáo viên chủ nhiệm các nhóm, lớp.

          Kiểm tra điều kiện về cơ sở vật chất các lớp học có kế hoạch tu sửa cho năm học mới.

          Chuẩn bị tốt ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

II. Nhiệm vụ cụ thể

THỜI GIAN

NÔỊ DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

Từ  01 - 13/8

- Dọn vệ sinh xung quanh trường lớp

TT CB GV NV

- Tổ chức cho giáo viên tham gia học chuyên môn hè do phòng giáo dục tổ chức

Từ 15/8 - 27/8

- Ổn định tổ chức lớp học sau hè, công tác chiêu sinh, thủ tục nhập học cho trẻ trong độ tuổi

- BGH +TT CB GV

 

- Làm tốt công tác phổ cập, đặc biệt đối với trẻ 5 tuổi.

- PHT. PC + CB GV NV

- Thực hiện công tác bán trú cho trẻ có nhu cầu

- PHT nuôi  dưỡng

- Rà soát CSVC các nhóm lớp, có kế hoạch mua bổ sung đồ dùng đồ chơi thiết bị dạy học

- HT, PHT phụ trách CSVC

- TT CB GV NV NV - Kế toán.

- Hội nghị Tổng kết năm học 2015-2016 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017

-HT,CTCĐ

29/8 - 03/ 9

(Ngày 2/9 nghỉ Quốc khánh)

- Phân công giáo viên dạy ở các nhóm, lớp và công việc cho nhân viên

 

- Hiệu trưởng

 

- Ban giám hiệu

- TT CB GV NV

- Chuẩn bị tốt  ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học mới

 

Nơi nhận:

- PGD thị xã (b/c);      

- Các bộ phận CM, GV,NV (/th);

- Lưu: VP.

                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                (Đã ký)

                                          Vũ Thị Miến