LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                    

Số: 01/TrMN

          Yên Đức, ngày  23 tháng  01  năm 2017

V/v: Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

 

 

Kính gửi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Đông Triều.

Thực hiện Công văn số 52/PGD&ĐT  ngày 16/01/2017 của Phòng Giáo Dục và Đào tạo Đông Triều về việc báo cáo tỉnh hình Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017;

Trường Mầm non Yên Đức báo cáo lịch trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 của cán bộ giáo viên, nhân viên trường như sau:

 

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ngày 25/01/2017

(tức 28 tháng chạp)

Hoàng Thị Hoa

Phó hiệu trưởng

0976599515

Nguyễn Văn Hiển

Bảo vệ

0984259179

2

 Ngày 26/01/2017

(tức 29 tháng chạp)

Nguyễn Văn Hiển

Bảo vệ

0984259179

Phạm Thị Thủy

Kế toán

 01665627038

3

 

Ngày 27/01/2017

(tức 30 tháng chạp)

Vũ Thị Miến

Hiệu trưởng

0988390458

Nguyễn Văn Toàn

Bảo vệ

01633527413

4

Ngày 28/01/2017

(tức mùng 1 tết)

Vũ Thị Miến            

Hiệu Trưởng

0988390458

Nguyễn Văn Hiển

Bảo vệ

0984259179

5

Ngày 29/01/2017

(Mùng 2 tết)

Nguyễn Thị Yến

Phó hiệu trưởng

0982738565

Nguyễn Văn Toàn

Bảo vệ

01633527413

6

 Ngày  30/01/2017

(tức mùng 3 tết)

Hoàng Thị Hoa

Phó hiệu trưởng

  0976599515

Nguyễn Văn Hiển

Bảo vệ

0984259179

7

Ngày 31/02/2017

( tức mùng 4 tết)

Nguyễn Văn Toàn

Bảo vệ

01633527413

Phạm Thị Thủy

Kế toán

01665627038

8

Ngày 1/02/2015

   (tức mùng 5 tết)

Vũ Thị Miến            

Hiệu Trưởng

0988390458

Nguyễn Văn Hiển

Bảo vệ

0984259179

9

Ngày 2/02/2015

(tức mùng 6 tết)

Nguyễn Thị Yến

Phó hiệu trưởng

0982738565

Nguyễn Văn Toàn

Bảo vệ

01633527413

10

Ngày 3/02/2015

(tức mùng 7 tết)

Hoàng Thị Hoa

Phó hiệu trưởng

0976599515

Nguyễn Văn Hiển

Bảo vệ

0984259179

11

Ngày 04/02/2015

( tức mùng 8 tết)

Nguyễn Thị Yến

Phó hiệu trưởng

0982738565

Nguyễn Văn Toàn

Bảo vệ

01633527413

12

Ngày 05/02/2015

( tức mùng 9 tết)

Vũ Thị Miến            

Hiệu Trưởng

0988390458

Nguyễn Văn Hiển

Bảo vệ

0984259179

            Trong các ngày nghỉ tết Nguyên đán có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên hệ trực tiếp với các đồng chí trong BGH theo lịch công tác trên.

            Trường Mầm non Yên Đức trân trọng thông báo!

 

                                HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

– PGD&ĐT  (báo cáo);

– BGH, các bộ phận  (thực hiện);

– Lưu VT.

                                        (Đã ký)

                                     vũ Thị Miến

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất