3.jpg
2.jpg
44.jpg
11.jpg
4.JPG
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai xuất ăn ngày 19/03/2019


Tổng số xuất ăn: 252

Tổng số tiền ăn: 252 x13.000đ = 3..276.000đ

Tổng số chi ăn trong ngày: 3.276.000đ

Tiền thừa :Không

Calendar
Today: Wednesday, 20 / 03 / 19
20/03

BGH - Làm việc tại trường

20/03

BGH - Làm việc tại trưòng

Tài nguyên