3.jpg
2.jpg
44.jpg
11.jpg
4.JPG
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai xuất ăn ngày 21/03/2019


Tổng số xuất ăn: 245

Tổng số tiền ăn: 245 x13.000đ = 3..185.000đ

Tổng số chi ăn trong ngày: 3.185.000đ

Tiền thừa :Không

Calendar
Today: Friday, 22 / 03 / 19
22/03

BGH - Làm việc tại trưòng

22/03

BGH - Làm việc tại trưòng

Tài nguyên