To enable view this clip, click-here.
Bé ở trường
Calendar
Today: Tuesday, 24 / 04 / 18
24/04

BGH - Làm việc tại trường

24/04

BGH - Tổ chức hội thi " Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" cấp trường Mầm non Yên Đức

Thông báo

Tài chính công khai ngày 12/4/2018


Tổng số trẻ ăn: 256

Tổng số tiền ăn của trẻ: 3.072.000

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 3.072.000

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên