3.jpg
2.jpg
44.jpg
11.jpg
4.JPG
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai xuất ăn ngày 24/04/2019


Tổng số xuất ăn: 242

Tổng số tiền ăn: 242 x 13.000đ = 3..146 .000đ

Tổng số chi ăn trong ngày: 3..146.000đ

Tiền thừa :Không

Calendar
Today: Friday, 26 / 04 / 19
26/04

BGH - Làm việc tại trường

26/04

BGH - Làm việc tại trường

Tài nguyên