3.jpg
2.jpg
44.jpg
11.jpg
4.JPG
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai xuất ăn ngày 22/03/2019


Tổng số xuất ăn: 242

Tổng số tiền ăn: 242 x13.000đ = 3..146.000đ

Tổng số chi ăn trong ngày: 3.146.000đ

Tiền thừa :Không

Calendar
Today: Tuesday, 26 / 03 / 19
26/03

BGH - Làm việc tại trường

26/03

BGH - Làm việc tại trường

Tài nguyên