You need install Flash Player to can view this clip.
Bé ở trường
Calendar
Today: Thursday, 29 / 06 / 17
Thông báo

Tài chính công khai ngày 11/5/2017


Tổng số trẻ ăn: 246

Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.952.000

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 2.952.000

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên