3.jpg
2.jpg
44.jpg
11.jpg
4.JPG
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai xuất ăn ngày 8 tháng 5 năm 2019


Tổng số xuất ăn: 251

Tổng số tiền ăn: 251 x 13.000đ = 3..263 .000đ

Tổng số chi ăn trong ngày: 3..263. 000đ

Tiền thừa :Không

Calendar
Today: Friday, 20 / 09 / 19
20/09

BGH - Làm việc tại trường

20/09

BGH - Làm việc tại trường

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên