Thống kê chất lượng giáo dục năm học 2017- 2018


Biểu mẫu 02

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

     TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

 

 

 

      THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2017- 2018

 Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

 

 

 

253

 

 

 

 

 

36

 60

71

 86

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

 253

 

 

36

 60

71

 86

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

 253

 

 

36

 60

71

 86

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

 253

 

 

36

 60

71

 86

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

 253

 

 

36

 60

71

 86

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

243

 

 

36

 60

71

76

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

10

 

 

     

10

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

35

 

 

35

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -Chương trình giáo dục nhà trẻ

35

 

 

35

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

218

 

 

 

 65

71

86

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

218

 

 

 

 65

71

86

                                                 

                                                                                                    Yên Đức, ngày 01  tháng 10 năm 2017

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                              (đã ký)

                                                                       

 

                                                                                                                            Vũ Thị Miến

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu