Lịch công tác tháng 9 năm học 2012 -2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO

TRƯỜNG MN YÊN ĐỨC

Số:06 /MN-YĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Đức, ngày 01 tháng 09 năm 2012

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2012

* Trọng tâm công tác tháng 9:

 - Khai giảng năm học mới 2012 – 2013.

- Xây dựng các kế hoạch trong năm học.    

- Tham dự hội thi Ứng dụng CNTT.

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

05/09

- Khai giảng năm học mới 2012 – 2013 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- CBGVNV toàn trường.

01- 28/09

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 1- 4.

- HPPTCM 

10 - 15/09

 - Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

 

   - Ban giám hiệu

24 - 27/09

- Tham gia duyệt kế hoạch giáo dục chương trình GD mầm non mới.

- Ban giám hiệu

28 - 30/9

- Tham gia Hội thi Ứng dụng CNTT

- CBGV,NV toàn trường

29/09

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 9.

- BGH -CĐ -CM

 

Nơi nhận:

 - Phòng GD&ĐT

 - Lưu VT

Hiệu trưởng

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Loan