CHƯƠNG TRÌNH TÁC THÁNG 1 NĂM HỌC 2016 - 2017


PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

 
   
 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Yên Đức, ngày 05 tháng 01 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1 NĂM 2017

 NĂM HỌC  2016 - 2017

 

I. Trọng tâm công tác tháng:

I.  Nhiệm vụ trọng tâm:

    - Thống nhất chương trình dạy tháng 1, sơ kết học kỳ 1

    - Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên

    - Thực hiện công tác KTNB trong tháng, BDTX theo kế hoạch tháng

    - Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe cho trẻ

   - Chuẩn bị các điều kiện cho giáo viên dự thi GVG cấp cơ sở thi phần thi lý thuyết

II. Nhiệm vụ cụ thể:

THỜI GIAN

NÔỊ DUNG CÔNG VIỆC

BỘ PHẬN THỰC HIỆN

 

Tuần 1 (từ ngày 02- 07)

- Thống nhất chương trình dạy tháng 1. Bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên chuẩn bị thi GVG phần thi lý thuyết

- Phó hiệu trưởng.

 

TTCM

 

Tuần 2

(Từ ngày 9-15)

- Sơ kết học kỳ 1.

 

- Ban giám hiệu, GVCN các nhóm lớp.

 

Tuần 3 (Từ ngày 16-21)

KTNB theo như ế hoạch tháng

- Giáo viên dự thi phần thi lý thuyết

 

BKTNB, GV, NV- Ban giám hiệu.

 

Tuần 4 (Từ ngày 23- 28)

Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên

         

 

-Ban giám hiệu.

-Đoàn thanh niên

 

    Nơi nhận:                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- PGD thị xã (b/c);

- Các bộ phận CM, GV,NV (/th);

- Lưu: VP.                                                                                                                                           (Đã ký)

 

 

                                                                                                                                                                Vũ Thị Miến

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu