Danh sách cán bộ giáo viên-nhân viên nhà trường năm học 2012 -2013 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN YÊN ĐỨC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2012 - 2013

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Loan 

1959

 

Hiệu Trưởng

977203312

2

Vũ Thị Miến

1971

 

 Phó HT

ĐH

0988390458

3

Bùi Thị Hương

1964

 

 Phó HT

ĐH

986820070

4

Phạm Thị Phương Thảo

1983

 

 Phó HT

9756800567

5

Vũ Thị thuý

1968

 

Giáo Viên

ĐH

1658905770

6

Lê Thị Thuỷ

1973

 

Giáo Viên

ĐH

904294661

7

Phạm Thị Toan

1966

 

Giáo Viên

TC

1668803784

8

Phạm Thị Châu Loan

1984

 

Giáo Viên

ĐH

1222399614

9

Lê Thị Thanh Huế

1980

 

Giáo Viên

ĐH

1645809043

10

Bùi Thị Minh Huệ

1981

 

Giáo Viên

TC

1666234742

11

Trần Thanh nhàn

1978

 

Giáo Viên

1,636,641,898

12

Đỗ Thị Nghĩa

1982

 

Giáo Viên

ĐH

16,844,247,797

13

Bùi Thị Nữ

1965

 

Giáo Viên

TC

1679869676

14

Bùi Thị Tích

1989

 

Giáo Viên

TC

1687327103

15

Nguyễn Thị Lương

1960

 

Giáo Viên

TC

333594113

16

Trịnh Thị Tuyết

1981

 

Giáo Viên

TC

 

17

Đoàn Thị Hằng

1989

 

Giáo Viên

TC

934697198

18

Bùi Thị Yên

1983

 

Giáo Viên

TC

1697812919

19

Đoàn Thị Kim Như

1964

 

Giáo Viên

TC

 

20

Nguyễn Thị Huyền

1989

 

Giáo Viên

TC

165248508

21

Ngô Thị Tuyên

1988

 

Giáo Viên

1667828836

22

Ngô Thị Xuân

1988

 

Giáo Viên

 

23

Lưu Thị Loan

1991

 

Giáo Viên

 

24

Đinh Thị Thuỳ Dương

1991

 

Giáo Viên

 

25

Vũ Thị Nhâm

1992

 

Giáo Viên

 

26

Vũ Thị Lan

1992

 

Giáo Viên

TC

 

27

Nguyễn Thị Uyên

1992

 

Giáo Viên

TC

 

28

Hoàng Thị Xuân Thuý

1985

 

Kế toán

ĐH

 

29

Vũ Thị Thuý

1988

 

Y Tế

TC

 

30

Phạm Thị Minh Hải

1985

 

Hành chính

TC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Thị Loan