Tài chính công khai xuất ăn ngày 8 tháng 5 năm 2019


Tổng số xuất ăn: 251

Tổng số tiền ăn: 251 x 13.000đ = 3..263 .000đ

Tổng số chi ăn trong ngày: 3..263. 000đ

Tiền thừa :Không


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu