Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 6/2017

Thực đơn tháng 6/2017


Tiền ăn trong ngày: 12.000đồng

Bữa sáng: 9.000đồng

Bữa chiều: 3.000đồng

                               Yên Đức, ngày 01 tháng 6 năm 2017

                                                NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN      

                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                         Nguyễn Thị Yến

 

 

 

 

 

 

 

  •