Xuất bản thông tin

Thời khoá biểu

Thời khoá biểu


                             THỜI KHÓA BIỂU

.

 

 

Thứ

Khối nhà trẻ

Mẫu giáo bé

Mẫu giáo nhỡ

Mãu giáo lớn

2

Sáng

ThÓ dôc - HĐNT- HĐ gãc

Thể dục - HĐNT - HĐGóc

Thể dục - HĐNT - HĐGóc

Thể dục - HĐNT - HĐGóc

Chiều

Ôn bài học sáng
Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng
Chơi tự do ở góc
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng
Chơi tự do ở góc
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng
Chơi tự do ở góc
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương
Trả trẻ

3

Sáng

V¨n häc - HĐNT- HĐ góc

KPKH - HĐNT - HĐGóc

KPKH - HĐNT - HĐGóc

KPKH - HĐNT - HĐGóc

Chiều

Ôn các bài học buổi sáng
Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng
Chơi tự do ở góc
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng
Chơi tự do ở góc
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng
Chơi tự do ở góc
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương
Trả trẻ

4

Sáng

NBTN- HĐNT- HĐ góc

Văn học - HĐNT - HĐGóc

Văn học ( Chữ viết) - HĐNT - HĐGóc

Văn học - HĐNT - HĐGóc

Chiều

Ôn bài học sáng
Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng
Chơi tự do ở góc
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng
Chơi tự do ở góc
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng
Chơi tự do ở góc
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương
Trả trẻ

5

Sáng

HĐVĐV- HĐ NT- HĐ gãc

Toán - HĐNT - HĐGóc

Toán - HĐNT - HĐGóc

Toán - HĐNT - HĐGóc

Chiều

Ôn bài học sáng
Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng
Chơi tự do ở góc
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng
Chơi tự do ở góc
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng
Chơi tự do ở góc
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương
Trả trẻ

6

Sáng

V¨n häc - HĐNT- HĐ góc

Âm nhạc(Tạo hình) - HĐNT - HĐGóc

Âm nhạc (Tạo hình)- HĐNT - HĐGóc

Âm nhạc (Tạo hình)- HĐNT - HĐGóc

Chiều

Ôn bài học sáng
Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ

 
Chơi tự do ở góc
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương
Trả trẻ


Chơi tự do ở góc
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương
Trả trẻ

Ôn bài học sáng
Chơi tự do ở góc
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương
Trả trẻ