Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 3/5/2018

Tài chính công khai ngày 3/5/2018


Tổng số trẻ ăn: 255

Tổng số tiền ăn của trẻ: 3.060.000

Tổng số tiền đã chi trong ngày: 3.060.000

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0