Xuất bản thông tin

TÀI CHÍNH CÔNG KHAI NGÀY 27/02/2018

TÀI CHÍNH CÔNG KHAI NGÀY 27/02/2018


Tổng số xuất ăn 201 xuất. Trong đó: Mẫu giáo: 164  xuất. Nhà trẻ: 37 xuất. - Tổng số tiên chi trong ngày: 2.412.000 đồng. Trong đó: Số tiền thừa trong ngày: 0 đồng. Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: o đồng.