Xuất bản thông tin

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2013-2014

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2013-2014


 Biểu mẫu 01

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỨC

THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2013-2014

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em

sẽ đạt được

 

Trẻ trong độ tuổi phát triển bình thường là: 96%

Trẻ trong độ tuổi phát triển bình thường là: 98%

II

Mức độ về năng lực và hành vi

mà trẻ em sẽ đạt được

 

Trẻ đạt được kiến thức kỹ năng so với yêu cầu là : 95%

Trẻ đạt được kiến thức kỹ năng so với yêu cầu là : 99%

III

Chương trình chăm sóc giáo dục

mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Chương trình chăm sóc giáo dục mầm non cho lứa tuổi 24-36 tháng tuổi

Chương trình chăm sóc giáo dục mầm non cho lứa tuổi 5-6 tuổi

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

 

 

100% đầy đủ về  con người, CSVC, trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ

100% đầy đủ về  con người, CSVC, trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ

                                                  

                                                                           Yên đức, ngày 30.tháng 9 năm 2013

                                                                                     Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                 (Đã ký)

                                     

                                                                                                  Nguyễn Thị Loan